Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

p. 85—86 en Gneist, Der Rechtsstaat, 2e ed. p. 150 —151). — Al geeft men dit voor de bestuursbelangen toe (zie Alg. Begins. XYII no. 22 A sub b 2°), dit mag m. i. niet leiden tot de gevolgtrekking dat aan de rechterlijke macht de beoordeeling der rechtmatigheid van bestuursdaden niet toekomt, afgezien hier van het uitzonderingsgeval dat die rechtmatigheid naar de redaktie der wet afhankelijk is gesteld van de doelmatigheid, waaromtrent zie Alg. Begins. XYII 1.1. sub b. — Dit reeds hierom niet, omdat de eigenlijke strekking van het argument zou zijn der rechterlijke macht elke toepassing van publiekrechtelijke voorschriften te verbieden. Zulk verbod schijnt vrijwel ondenkbaar, zeker bij ons, waar geldt dat zij ook publiekrechtelijke praejudicieele kwesties zelfstandig onderzoekt ; zie p. 195—197 en p. 251 v. b. ja. p. 249. — Buitendien, al kan voor het zooeven aangeduide uitzonderingsgeval worden gezegd dat de algemeene belangen schade zouden kunnen lijden "bij een minder oordeelkundige toepassing der wet door de rechterlijke macht, — daarom geldt nog niet hetzelfde van elke mogelijke dwaling des rechters omtrent de strekking van het toe te passen publiek recht tengevolge van mistasting in zijn uitlegging van dat recht naar de ratio legis, op welk punt hij toch ook meestal, door de geschiedenis der wet te raadplegen, zichzelf het noodige licht kan verschaffen. Zie ook de tweede noot op p.. 566 hierna. Alg. Vgl. mede Begins. XYII no. 22 onder B sub g.

Bij het bovenstaande vgl. de opmerking in de concl. O. M. vóór Ilof Friesl. 27 Juni 1860, p. 438 v. b. geciteerd. Zij treft m. i. het hart der kwestie, — afgezien van de restriktie t. a. p. tot bestuursdaden, die private rechten betreffen, waarover zie hieronder p. 509—514.

c. De hierboven sub b weergegeven meening van Thorbecke c. s. heeft mede bijgedragen tot die, dat administratieve rechtspraak, niet uitgeoefend door de administratie zelf, bedenkelijk zou zijn. Deze zienswijs heeft er toe geleid dat in Frankrijk laatstbedoelde rechtspraak is opgedragen aan administratieve colleges, en tot 1872 voor een goed deel als administratieve

Leon : Rechtspraak, 3e Druk, Deel II, afl. 1 32*

(Mr. L. van Pbaao, Recht. Org.)

Sluiten