Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1866 W. 2800 p. 1—2, R.spr. 83 § 12, v. d. Hon. G. Z. 22 p. 275, R. B. 1867 p. 417, G.st. 771, W. B. A. 890. Vgl. ook H. R. 15 Febr. 1909, nader vermeld hieronder p. 529.

Bij het zooeven geciteerde arrest van 1866 — overigens overwegend dat geen voor schriften over het in de verordening geregeld onderwerp waren gegeven bij wet of algemeenen maatregel — gold het de vraag, of de prov. verordening trad in een gemeente-belang'). Evenzoo bij het arr. H. R. 15 Jan. 1877 W. 4079, R.spr. 115 § 6, v. d. Hok. G. Z. 30 p. 271, G.st. 1330, overwegend dat de meerdere of mindere mate van het algemeen belang [d. w. z. het algemeen provinciaal belang tegenover dat eener enkele gemeente], betrokken bij de verbinding eener waterleiding in eene gemeente met wateren in andere gemeenten derzelfde provincie, geheel staat ter beoordeeling van de administratie, niet van de rechterlijke macht.

H. R. 16 Nov. 1852 W. 1461 p. 1 kol. 1, R.spr. 43 § 30, v. d. Hon. Sr. 1852 II p. 145, W. B. A. 219 onderzocht wèl wat tot het provinciaal belang behoort en wat tot het gemeentebelang, hier om te komen tot een juiste verklaring van het prov. reglement, waarvan de toepasselijkheid moest nagegaan.

Zie hier ook de op p. 358 vermelde motiveering van het p. 356 geciteerde arr. H. R. van 19 Febr. 1906.

b. Bovengenoemde arresten van 1901 en 1907 betroffen (evenals dat van 1909) art. 141 Prov. wet, en .voerden het hier weergegevene aan ten betooge dat de rechter niet mag onderzoeken of de prov. verordening treedt in hetgeen van Rijksbelang is. Er was dit verschil in casuspositie, dat in 1907 de vraag zich voordeed, inhoever de Rijkswetgever door zelf te regelen vóórdat de verordening tot stand kwam 2), het onderwerp had gestempeld tot een van Rijksbelang, — terwijl er in 1901 geen sprake was van een bestaande regeling door een ander gezag dan de provincie.

1) Om die reden inag het arrest niet geciteerd als direkt betrekking hebbend op art. 141 Prov. wet.

In het omgekeerde geval geldt art. 142 Prov, wet.

Sluiten