Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op dit verschil (waaromtrent vgl. ook Buys, De Grondwet II p. 192) wijst de Red. in W. B. A. 3036, 3038 en 3039, op dien grond instemmend met het arrest van 1901 en dat van 1907 bestrijdend. Inderdaad is wel de vraag door welk gezag een onderwerp het best wordt geregeld — en daarop komt in twijfelachtige gevallen die of een verordening treedt in hooger belangen neer, zie de hieronder geciteerde schrijvers — er een van doelmatigheid; doch niet zoo de vraag of het onderwerp is geregeld door hooger gezag. Wel is de eerste vraag m. i. mede een rechtsvraag, waar n. 1. de wet de competentie tot verordenen afhankelijk stelt van haar beantwoording, — maar die rechtsvraag lost zich geheel op in de doelmatigheidskwestie; zie J. Pyls, Het begrip van prov. en gem.-belang, diss. Leiden 1879, speciaal p. 172—174, en Buys, De Grondwet II p. 86—88 en 176—194 '), alsmede de hieronder p. 530 v. o. en 535 geciteerden. Al ontbreekt hier nu een bepaling als art. 150 lid 2 Gem.wet, dit brengt m. i. enkel mee dat, gelijk de Red. W. B. A. t. a. p. aantoont, de rechter — anders dan het arrest van 1907 besliste — inzóóver heeft te onderzoeken of een prov. verordening treedt in hetgeen van Rijksbelang is, dat hij zich heeft af te vragen of een vóór de verordening tot stand gekomen hooger regeling hem dwingt een onderwerp als zoodanig aan te merken, — hetgeen, althans voor twijfelachtige gevallen, art. 150 lid 2 Gem.wet hem ten aanzien van gem.-verordeningen verbiedt J). Vgl. ook p. 347

1) Tegen Buus—J. A. Levy in de Tijdspiegel 1909 p. 20(23)—25. Zie speciaal 1.1. p. 25: De gemeente heeft niet te overwegen wat doelmatig is, maaralleen te zorgen voor hetgeen huishoudelijk is. — Doch de vraag is nu juist: wat is huishoudelijk voor gemeente of provincie. Soms moge dit duidelijk zijn, het is hier te doen om de twijfelachtige gevallen, en daarvoor nemen BuiJS c.s. het doelmatigheidsbeginsel aan. Overigens is tegen Levy's herhaald beroep op het woord ,,huishouding" te verwijzen naar Pyls 1.1. p. 4—7 en 16—19.

2) Zie over „bij twijfel" in art. '150 lid 2 Léon—Vos no. 1 op het artikel. Anders dan G.st., daar geciteerd: II. Keer, aangehaald bij I'yls 1.1. p. 74. Vgl. Buys, De Grondwet II p. 192. Zie ook Oppenheim, Ned. Gem.recht 3e ed, I p. 349 -350.

Sluiten