Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vóór de Gem.wet afgekondigd, en waarop dus art. 150 lid 2 dier wet niet toepasselijk was, — door te onderzoeken of zij in het algemeen belang traden. Zie H. R. 5 Okt. 1852 W. 1373, R.spr. 43 § 7a, v. d. Hon. G. Z. 11 p. 344, en — in deze zaak met het oog op een bestaande regeling bij de wet — H. R. 6 Nov. 1849 W. 1092, R.spr. 33 § 43, v. d. Hon. G. Z. 9 p. 263, R. B. 1849 p. 575.

Gelijke beslissing als in 1901 en 1907, ten opzichte van het beginsel, vervat in art. 141 Prov.wet, welk artikel zelf hier echter niet toepasselijk was, omdat het gold een verordening vóór de invoering der Prov.wet tot stand gekomen, — gaf H. R. 9 Juni 1879 W. 4400, R.spr. 122 § 25, v. d. Hon. G. Z. 31 p. 402.

Voor art. 141 Prov.wet in denzelfden zin als bovenstaande jurisprudentie van den H. R. (zonder dat er sprake was van reeds bestaande hooger regeling): Rb. Utrecht 19 Maart 1866 W. 2793,

G.st. 765, W. B. A. 885, en Ktg. Terborg 5 Juni 1889 W. 5747, W. B. A. 2110. Insgelijks de concl. O. M. vóór H. R. 14 Nov. 1871 W. 3408, R.spr. 99 § 18, v. d. Hon. G. Z. 26 p. 65; G. A. v. Hamel in T. v. S. I p. 374, en de litteratuur, vermeld bij Léon—Wormser no. 2 op art. 141 voornoemd.

Voor het geval dat strijd eener prov. verordening met het Rijksbelang wordt beweerd, vgl. het te dien aanzien voor gemeenteverordeningen gezegde in no. 6 hierna.

5. a. Voor gemeenteverordeningen is de jurisprudentie van den

H. R. op artt. 135 en 150 Gem.wet gecombineerd, deze: De rechterlijke macht heeft te onderzoeken of de wetgevende bevoegdheid van den Gem. Raad is overschreden (uitdrukking van H. R. 24 Juni 1907 W. 8577, R.spr. 206 § 42, P. v. J. 695, G.st. 2925, W. B. A. 3045) en daarom of de verordening betreft een der in art. 135 genoemde belangen; doch wegens art. 150 lid 2 niet of zij treedt in provinciaal of Rijksbelang. Dit laatste is slechts een

— zij 't het voornaamste — gedeelte van de vraag of de verordening het gem.-belang betreft; zie hieronder sub c jis. e en/.

— Ygl. hierbij over strijd met het algemeen belang no. 6. — Maar of een verordening, die het gem.-belang betreft, ook dienstig

Sluiten