Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vragen zijn doelmatigheidskwesties, en ten opzichte van beide onthoudt zich de rechterlijke macht van onderzoek. Maar riet ondenkbaar is het, zij het misschien ook niet aanbevelenswaardig, dat b.v. bij de regeling der administratieve rechtspraak, de eerste vraag, betreft zij het algemeen belang, wordt gelaten aan het eindoordeel van het administratief (respektievelijk verordenend) gezag, — terwijl toch de tweede, steeds of in sommige gevallen, den administratieven rechter ter beslissing kan worden gegeven.

Tegen de jurisprudentie van den H. R. in deze, zie verder Caroli in W. B. A. 2794 en 2795, alsmede de Redaktie 1.1. 2805. Vgl. ook G.st. 2104 p. 1, 2386 p. 1 kol. 2 v.o. en 2671 p. 1; Schepel, diss. p. 223—224 ja. p. 42 en het slot der noot op p. 35; denzelfde, Waterschapswetgeving p. 64 en 65.

De bestrijders van den H. R. op het hier bedoelde punt hebben m. i. ongelijk.

De meening van v. d. Meulen 1.1. p. 98—101 dat art. 135 Gem.wet als overbodig geen richtsnoer kan zijn, berust, dunkt mij, op miskenning der verhouding van een bepaling der gewone wet tot de Grondwet volgens ons staatsrecht (art. 121 lid 2 Grw. en art. II Add. artt., zooals deze — m.i. beide terecht — in den regel worden opgevat). Buitendien moet art. 144 lid 2 Grw., waarop v. d. M. zich mede beroept, worden gelezen in verband met lid ], en dan volgt er niet uit dat alléén de Raad zou mogen beoordeelen of een verordening het gemeente-belang betreft. Men lette ook op art. 131 lid 2 Grw. 1848, de bron èn van art. 140 Prov. wet, èn middellijk van artt. 131 lid 2 en 144 lid 2 Grw. 1887. Vgl. ook A. R. Aentzenius' aankondiging van v. d. Meulen's dissertatie in W. 7152.

Caroli en de Redaktie AV. B. A. 1.1. beweren dat ook de vraag of een maatregel zeker belang betreft, is een kwestie louter van doelmatigheid*). Dit is echter niet altijd zoo. Slechts dan is het een vraag van doelmatigheid of beleid, als zij is te herleiden'tot die andere, wie het best regelt; — dus als het geldt de onderlinge

!) Of wel: van beleid; vgl. hieronder de noot op p. 559 -500, en v. Idsinga daar geciteerd.

Sluiten