Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitgevoerd, en of zij hun beschikking duidelijker hadden kunnen motiveer en, zijn niet onderworpen aan 's rechters oordeel. — Ygl. op dit punt (het in 't midden latend) ook Hof Arnhem 8 April 1908 W. 8757, en het slot van het op p. 549 weergegevene uit het arr. H. R. van 27 Dec. 1897.

15. d. Als een verordening voorschrijft dat B. en W. de rooilijn bepalen, waar deze niet bestaat, is de wijze dier bepaling aan B. en W. overgelaten, zoodat de rechter hierover niet mag oordeelen. — Zoo H. R. 3 Mei 1875 W. 3858, R.spr. 110 § 1, v. d. Hon. G. Z. 29 p. 91, G.st. 1239, W. B. A. 1359. — Vgl. hierbij H. R. 10 Nov. 1902 W. 7834 p. 1—2, R.spr. 192 § 20, v. d. Hon. G. Z. 47 p. 183, P. v. J. 199, G.st. 2675, W. B. A. 2794, beslissend dat, waar aan B. en W. is overgelaten de aanwijzing der rooilijn in ieder gegeven geval, deze aanwijzing is uitvoering der verordening, die in dit opzicht geen verboden delegatie behelst.

Ook hier hing de wettigheid van den administratieven maatregel niet af van zijn doelmatigheid.

16. e. De rechter kan niet, zonder te treden op het gebied van de administratieve macht, onderzoeken of een voorschrift van den Inspekteur van den arbeid, gegeven ter beveiliging der daarbij bedoelde werktuigen ingevolge artt. 22 jo. 19 sub 5°. van het Kon. Besl. van 7 Dec. 1896 Stbl. 215 in verband met artt. 7 en 19 der Veiligheidswet van 20 Juli 1895 Stbl. 137, — welk voorschrift overeenkomstig art. 16 dier wet door den Minister was bekrachtigd — doelmatig is en uitvoerbaar, en dus ook niet of, gelijk art. 19 sub 5o. van het genoemde K. B. wil, de praktijk middelen aangeeft om te voldoen aan het bevel van den Inspekteur tot het nemen van niet nader omschreven maatregelen ter voorkoming van ongevallen. — Zoo H. R. 22 Jan. 1906 W. 8327, R.spr. 202 § 13, P. v. J. 517. In gelijken zin de concl. O. M., waarin er op werd gewezen dat de hier bedoelde vraag wèl zou moeten onderzocht bij een vervolging, ingesteld enkel wegens overtreding van dit art. 19 sub 5o. ingevolge art. 19 b der Veiligheidswet, en niet, gelijk hier, ingevolge art. 19 c

Sluiten