Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

artikel overgelaten aan het goedvinden van den Minister] niet ter beoordeeling der rechterlijke macht. — Zoo Hof 's Hertog. 28 Nov. 1905 W. 8353.

Zie insgelijks omtrent de noodzakelijkheid voor het optreden van het administratief gezag, naar aanleiding van art. 12 lid 2 der nu vervallen wet van 19 frimaire an YII: H. R. 22 Juni 1849 W. 1042, R.spr. 33 § 14, v. d. Hon. G. Z. 9 p. 153, R. B. 1849 p. 238, nader vermeld bij Léon, Staatsrecht, le ed., no. 5 op art. 164 Grw. 1840. Het gold hier de uitlegging der genoemde Fransche wet.

Ygl. ook no. 26 hierna. De daar bedoelde noodzakelijkheid tot het verleenen. van onderstand betreft echter niet, als hier, de vraag of de maatregel noodig is in het algemeen belang.

18. g. Ingevolge art. 4 van het keizerlijk dekreet van 22 Jan. 1808 Buil. des lois no. 176 '), bepalend: L'administration pourra, lorsque le service n'en souffrira pas, restreindre la largeur des chemins de halage, notamment etc. — kan de administratie, m. a. w. de autoriteit die over den weg het gezag voert, op gronden van billijkheid en voorzoover de publieke dienst niet wordt benadeeld {een en ander te harer beoordeeling), bepalen dat de breedte der jaagpaden wordt ingekort. — Zoo H. R. 1 April 1901 W. 7595, R.spr. 187 § 78, v. d. Hon.

G. Z. 46 p. 134, P. v. J. 1901 no. 40. — De in dit arrest tusschen ( ) geplaatste woorden moeten m. i. in dien zin opgevat, dat volgens den H. R. zoowel de billijkheidskwestie als die of de publieke dienst niet wordt benadeeld, is overgelaten aan het emdoordeel der administratie. Dit in de eerste plaats, omdat de

H. R. anders iets zou hebben gezegd, wat niemand ooit zal betwijfelen, n.1. dat de administratie, haar gedragslijn bepalend, eerst voor zich een oordeel heeft te vormen over de in aanmerking komende omstandigheden. En in de tweede plaats, omdat het arrest de beide daarin genoemde punten op één lijn stelt, terwijl het boven aangehaalde artikel niet spreekt van

2) Fortuyn III p. 5; Breukelman, Wetten en verordeningen van Franschen en anderen oorsprong (1892) p. 147.

Léon : Rechtspraak, 3e Druk, Deel II, afl. 1 35*

(Mr. L. van Praag, Recht. Org.)

Sluiten