Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gebruik op zich zelf in strijd is met de wet. — Voor dit laatste punt vgl., behalve de in het vorig no. 20 genoemde beslissingen van 1905, ook hiervóór no. 3 sub b, waar sprake was van een wetsbepaling, zelf het doel aangevend dat alleen het nemen van maatregelen wettigt. — Voor het eerste vgl. speciaal in no. 14 de beslissing van het daar vermelde arrest van 1895 dat de rechterlijke macht niet mag onderzoeken, of de uitvoerder eener gemeenteverordening te rade ging met het belang, waarvoor die verordening was gegeven.

Ten aanzien van het z.g. détournement de pouvoir zie ook art. 18 wet 20 Juli 1895 Stbl. 139 en de Belemmeringenwet van 23 Mei 1899 Stbl. 129, art. 1 laatste lid, art. 2 lid 1 i. f., art. 7 i. f. — Over eerstgenoemd artikel vgl. Schepel, Waterschapswetgeving p. 169—175, en over de wet van 18991.1. p. 184—186, 192—193 (ook p. 193—196 over misbruik van eigendomsrecht). Zie 1.1. p. 167—169 en p. 181 speciaal over détournement de pouvoir. Ygl. hierbij Büys in Hand. .Jur. Vereen. 18911 p. 92—94.

Ook de redaktie van art. 11 der Hinderwet geeft voor de daarin voorziene stof een waarborg tegen het hier bedoelde machtsmisbruik. Vgl. over dit artikel hierna p. 582—583.

Zie verder Hand". Tweede Kamer 1907—1908 p. 2074 kol. 2, 2083 kol. 1 midd. en kol. 2 v. o. — p. 2084 kol. 1,2096-2097, 2102 kol. 1 v. o., 2102 kol. 2 en 2105 kol. 2 over de Rivierenwet van 9 Nov. 1908 Stbl. 389. Metterdaad was daar sprake van z.g. détournement de pouvoir. Artt. 8 § 2 en 9 § 1 der' wet omschrijven nu zelf het belang, dat bet optreden der administratie moet wettigen; vgl. ook art. 14.

Bij de behandeling van het Ontw. 1905 Wetb. v. Adm. Rv. zal m.i. zijn te overwegen, of niet is te maken een algemeene bepaling, krachtens welke de administratieve rechter, met eerbiediging overigens van het eindoordeel of goedvinden der admi-

intusschen de uiteenzetting van Artur 1.1. in nt. 4 op p. 475—476 (waarbij zie den tekst p. 475—480), volgens welke de Fransche rechterlijke macht metterdaad toch anders handelt, door het namelijk aan te merken als schending der wet.

Sluiten