Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

570 Inleid, roet R. 0. — Alg. Begins. XVII.

dicieele, het administratief gezag dus niet bindende beoordeeling door de rechterlijke macht van hetgeen het algemeen belang meebrengt, genoemd gezag in veel gevallen belemmeren in de goede vervulling van zijn taak. Vooral waar het door straf te handhaven bevelen geeft op motieven van algemeen belang, die de wettigheid van het bevel bepalen, zou een ontslag van rechtsvervolging — gegrond op onwettigheid van het bevel, door den rechter aangenomen ingevolge zijn inzicht omtrent dit algemeen belang, afwijkend van dat van het administratief gezag — voor een goeden gang van zaken weinig bevorderlijk zijn; men denke b.v. aan een onverbindend-verklaring eener provinciale verordening door den strafrechter, als deze meent dat haar onderwerp beter zou worden geregeld bij wet of koninklijk besluit (vgl. hiervóór p. 528).

Niet over het hoofd te zien is ook het volgende. In zake toetsing der bestuursdaad enkel aan de wet, en dan niet tevens aan doelmatigheidseischen, kan zich een vaste jurisprudentie vormen, die tot richtsnoer wordt, ook voor de administratie. Maar dat is niet te verwachten ten aanzien der vraag, bij uitstek vatbaar voor in elk konkreet geval wisselende beoordeeling, wat het' algemeen belang vereischt. Daaromtrent zou, had de rechter ze te onderzoeken, de administratie steeds in het onzekere verkeeren boe de rechterlijke beslissing zal uitvallen. En het kan toch allerminst gewenscht zijn dat zij zich dit telkens angstvallig zou gaan afvragen.

Hierbij komt nog iets. Wel niet altijd, maar toch allicht, brengt beoordeeling der vraag, wat wenschelijk is voor de aan het administratief gezag ter behartiging opgedragen algemeene belangen, op liet terrein der zuivere partijpolitiek, — het terrein, waar immers de verschillende inzichten over hetgeen die algemeene belangen vereischen, bij voorkeur met elkaar strijd voeren. Ygl. het hieromtrent op p. 528 v. o. gezegde. Maar nu niet alleen voor de juiste behartiging der administratieve belangen waarom het hier gaat, doch ook en zelfs in de eerste plaats ter wille eener goede rechtspraak, is het noodzakelijk

Sluiten