Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Inleicl. wet R. O. —■ Alg. Begins. XVII.

587

der R. V.-Bank, de ongevallen-rechter krachtens art. 77 toch zou hebben te beslissen, of dit oordeel juist was. Vandaar dat, toen de Regeering in 1908 voorstelde om in het nieuwe art. 37 lid 2 te lezen de woorden „naar zijn oordeel", — zoowel in-het Soc. Weekbl. 1908 p. 407 kol. 1, als daarna inhetVoorl. Versl. der Eerste Kamer over deze wetswijziging, niet zonder grond kon beweerd dat het door de Regeering beoogde doel niet zou zijn bereikt, al waren de hierboven aangehaalde woorden niet door de Tweede Kamer bij amendement uit het artikel geschrapt'). Dit laatste geschiedde dan ook, althans grootendeels, wegens het stelsel, bij de Ongev.wet aangenomen 2).

Verz. 2 (1904) G p. 120, alsmede C. R. 27 Apr. -1909 W. Soc. Verz. -1909 no. 18 sub 8°, in verband met de door deze beslissing vernietigde uitspraak Ilaad v. beroep Amst. 5 Febr. 1909 1.1. sub 7°.

!) Zie Bijl". Iland". Tweede Kamer 190S—1909 no. 168 sub 2° en 7° (art. 1) j° sub 30, 4° p. 3, 5° p. 2—3, 9° (amend. I Kooi,en), en Handn. Tweede Kamer 1908—1909 p, 1554—1555 kol. 1, 1557—1561, alsmede Bijln. Eerste Kamer sub no. 70.

2) Er worde te dezer plaatse op gewezen dat bij invoering der Ontw». Adm. R.spr. I èn V dit stelsel juist op liet hier bedoelde punt zal worden gewijzigd, daar krachtens art. 2 j°. art. 1 Ontw. V (Bijl". Hand". Tweede Kamer 1907—1908 no. 178) art. 84 Ontw. I toepasselijk wordt ook in ongevallenzaken; vgl. de Mem. v. Toel. op artt. 1 en 2 Ontw. V en art. 68 van dit ontwerp. Vandaar ook het verschil in regeling tusschen art. 76 lid 1 Ongev.wet en art. '184 Ontw. I van 1905. Men zal m. i,, nu dus het hoofdargument, waarop het in de vorige noot bedoelde amendement Koolen door de Tweede Kamer is aangenomen, komt te vervallen, — op nieuw dienen te overwegen of art. 37 lid 2 Ongev.wet moet gehandhaafd in de onlangs aangenomen redaktie, of dat daarin moeten ingelascht de toen door de Regeeringgewenschte(boven in den tekst aangehaalde) woorden, die dan wèl effekt zouden hebben. — Vgl. ook hieronder sub e in den aanhef, alsmede p. 604 in de noot en p. 606 noot 1, in verband met hierboven onder A sub b, de tweede noot op p. 564 en de eerste noot op p. 575.

Het zooeven genoemde Ontw. V en de Mem. v. Toel. daarop zwijgen over de hier aangeduide wijziging van stelsel. Daarmee zal echter rekening moeten gehouden, hetzij bij de behandeling van dit Ontw. V, hetzij bij de Invoeringswet. Vgl. hier het boven p. 584 in de noot opgemerkte omtrent het gevarencijfer, alsmede omtrent artt. 77 jis 36, 40 lid 3, 38 lid 2 en 3 en 49, en voorts het

Sluiten