Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

624 Inleid, wet R. O. — Alg. Begins. XVII.

van 1 Maart 1815 Stbl. 21: Rb. Heerenveen 20 Maart 1860 W. 2234, G.st. 486. — Zoo ook A. A. "Weve in N. Bijdr. 1858—1859 p. 580—581, en Red. in W. 2054, in een aanteekening bij een vonnis van Ktg. Breda s. d. —• Weve bestrijdt 1.1. een arr. H. R. van 19 Maart 1856 W. 1858, v. d. Hon. G. Z. 12 p. 361, als in anderen zin gewezen. Dit arrest achtte het vonnis a quo niet voldoende gemotiveerd, omdat niet was beslist over het bewezene der noodzakelijkheid, noch over het niet verleenen van toestemming door het plaatselijk bestuur. Hieruit volgt m. i. niet dat het vonnis óók zou zijn gecasseerd, als het had overwogen dat het gemeentebestuur, de noodzakelijkheid niet aannemend, geen toestemming had verleend. Het arrest zegt niet dat de rechter de noodzakelijkheid zelfstandig heeft te onderzoeken, onafhankelijk van het te kennen gegeven oordeel van het genoemde bestuur.

Uit het zinsverband van genoemd art. 1 is m. i. af te leiden, dat zonder de toestemming van het gemeentebestuur, de openbare Zondagsarbeid ongeoorloofd is (en strafbaar : artt. 6 en 7), zoodat de noodzakelijkheid van dien arbeid wel praejudicieel is voor het bestuur, overwegend of het toestemming zal verleenen, maar niet voor den strafrechter. — Ygl. hierbij ook de noot op p. 544 hiervóór.

38. a. Verbiedt een gemeenteverordening vuilnis anders te vervoeren dan in wagens, die, ter beoordeeling der politie, zóó zijn ingericht dat storten wordt voorkomen, — dan is bedoeld oordeel der politie element der overtreding, die [als verboden handeling1)] niet bestaat, zonder dat van dit oordeel blijkt. Das heeft de rechter dan te onderzoeken welk oordeel de politie gaf, doch niet hoe de wagens waren ingericht. Het verbod toch treft dan niet de inrichting der wagens, onafhankelijk van gemeld oordeel, — en er is dan ook geen element der overtreding bij de verordening onttrokken aan 's rechters onderzoek. — Zoo

!) Deze woorden staan niet in het arrest; vgl. het in den tekst hieronder tegen v. Hamel gezegde.

Sluiten