Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Inleid, wet R. 0. — Alg. Begins XVII.

645

vragen, die hij t. a. p. als den administratieven rechter onttrokken aangeeft, zijn er echter sommige, waaromtrent twijfel m. i. gewettigd is. En dit laatste kan, dunkt mij, ook gezegd ten aanzien van verschillende beslissingen onzer jurisprudentie, opgemen in de hier voorafgaande nos.; vgl. ook hiervóór blz. 575. Waar het hierboven aangeduide algemeen belang niet sterk spreekt, gelde m. i.: in dubio pro iudice. Een vrije interpretatie, als hier op blzz. 572 — 573 en blzz. 641—642 ja. 644 v. b. werd voorgestaan, is m. i. in deze slechts dan geoorloofd, als daarvoor zeer deugdelijke gronden kunnen worden aangevoerd; zie hierboven blzz. 574—575.

Bij het voorafgaande vgl. ook Roëll en Oppenheim in R. Mag. 21 p. 118 v. o. en p. 118; Gneist, Der Rechtsstaat, 2e ed. p. 48 en 53 in de noten, en p. 124—125. Vgl. echter ook v. Idsinga, Admin. Rechtspr. I p. 58—59 en Tezner, Zur Lehre p. 55 v. o., alsmede diens bij v. Idsinga 1.1. geciteerde blzz. Verder denzelfde, Die deutschen Theorieen p. 260—264. Zie voorts v. Lemayer in Grünhut's Zeitschr. 22 p. 456—457 met nt. 65 op p. 457—458 jis. p. 446—447.

§ 4.

Eindoordeel aangaande bestaande redden en verplichtingen, en de nakoming dier laatste, al dan niet bij de administratie.

46. Geldig is de bepaling eener bouwverordening, strafbaar stellend het gaan bewonen van een nieuw huis, zonder schriftelijke verklaring van B en W., dat het overeenkomstig de verordening is gebouwd. Zij geeft aan dit college geen bevoegdheid, die bij uitsluiting toekomt aan den- strafrechter. — Zoo H. R. 22 Febr. 1892 W. 6160, R.spr. 160 § 38, v. d. Hon. G. Z. 40 p. 38,

Ind. Stbl. -10, het recht op pensioen voor een ambtenaar afhankelijk stelde, n.1. of deze den lande op zijn minst twaalf jaar met trouw en ijver heeft gediend, — moet geacht worden te behooren tot die zaken, welke ook uit haar aard uitsluitend staan ter beoordeeling van bet Staatsgezag. (Vgl. art. 82 lid 1 van het Reg. Regl. van 2 Sept. 1854 Stbl. 129).

Sluiten