Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Inleid, wet Ti. 0. — Alg. Beyins. XVII. 651

enz. enz. Ygl. ook de motiveering van Rb. 's Grav. 28 Febr. 1888 in no. 51 hiervóór. Zife omtrent dit punt no. 56 sub a hierna en p. 477—478 hiervóór.

54. Zie het hiervóór no. 26 i. f. geciteerde vonnis Rb. Rott. van 27 Juli 1881.

55. Waar een kerkelijk reglement bet opleggen van boete en de bepaling van het bedrag daarvan overlaat aan het oordeel van het kerkbestuur, mag de rechter hieromtrent niet oordeelen. — Zoo Ktg. 's Grav. 6 Maart 1854 W. 1526, waartegen Red. in W. 1542. Zie over dit vonnis nog p. 48, 59—60 hiervóór en op art. 1 R. O. sub G nos. 3, 4 en 12. — Het betrof hier een bepaling, die alles overliet aan het goedvinden van het kerkbestuur; vgl. no. 11 hiervóór.

56. Naar aanleiding der in de voorafgaande nos. 50—55 opgenomen beslissingen het volgende:

a. Het zal wegens den aard der kerkgenootschappen wel nooit in de bedoeling van eenig kerkelijk reglement liggen, anderen dan leden van het kerkgenootschap te laten beslissen over hetgeen het in no. 51 geciteerde vonnis Rb. 's Grav. van 1888 >) noemt vragen omtrent geloof en belijdenis, handel en wandel der lidmaten (de twee laatste punten althans uit een kerkelijk oogpunt bezien). M. i. moeten de reglementen daarom in dien zin geïnterpreteerd dat, waar zulke punten praejudicieel schijnen voor de rechterlijke beslissing, het reglement toch bedoelt het eindoordeel daarover te laten aan de kerkelijke autoriteiten, zoodat voor den rechter slechts dit oordeel metterdaad praejudicieel is. Dit is ook geheel in overeenstemming met de bij ons geldende verhouding van Staat en Kerk, en in het belang van het ongeschokt vertrouwen op 's rechters onpartijdigheid 2). Wordt het

!) Echter was het in deze procedure, naar het mij voorkomt, feitelijk onjuist te zeggen dat 's rechters beslissing afhing van de hier in den tekst genoemde vragen. Vgl. hieronder sub c.

2) Vgl. de noot op p. 600—601 hiervóór. — Naar het schijnt is D. P. D. Fabius — zie W. 8794 p. 3 kol. '1 midd. — van een andere meening. Zijn vergelijking met rechterlijke beoordeeling of bruine boonen goed

Sluiten