Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

652 Inleid, wet R. 0. — Alg. Begins. XVII.

bovenstaande in acht genomen, dan vervalt ook verder het in no. 53 vermelde bezwaar, bij den H. R. in 1849 aangevoerd tegen het rechterlijk onderzoek der kwaliteit van diaken. Voorzoover dit onderzoek, dat een kerkelijke rechtsverhouding betreft, niet van de zooeven bedoelde punten afhangt, en er geen gebondenheid aan een voorafgaand gewijsde moet aangenomen (vgl. hiervóór p. 339—340), — schijnt er geen voldoende reden te bestaan om het den rechter te ontzeggen; vgl. ook hiervóór p. 342 iïs. p. 208 en 213—214.

b. Of naar de bedoeling van kerkelijke reglementen de vraag, of orde en rust in de kerk zijn gestoord, en die of iets ten nadeele van het genootschap is verricht (vgl. no. 50), zijn overgelaten aan het eindoordeel der korporatieve organen, kan soms twijfelachtig wezen. Juist daarom zou ik overhellen tot de opvatting dat de rechter die punten dan — d.w.z. als van een tegengestelde bedoeling bij het reglement niet blijkt — wèl heeft te onderzoeken, behalve voorzoover het benadeeling der geestelijke belangen van het genootschap betreft; vgl. sub a hierboven. Meent een korporatie dat het ook overigens gewenscht is de eindbeslissing over de hier sub b aangeduide punten over te laten aan eigen organen, dan moet zij zorgen dat dit in de reglementen duidelijk is uitgedrukt.

c. De vraag of iemand zich heeft afgescheiden van zijn kerkgenootschap (no. 51) zal, tenzij het tegendeel uit de reglementen blijkt, m. i. in het algemeen niet zijn overgelaten aan het eindoordeel der kerkelijke autoriteiten, daar haar beantwoording meestal enkel afhangt van verschillende feitelijke omstandigheden. Slechts voorzoover deze zich oplossen in vragen als hierboven sub a bedoeld, zal het daar gezegde m. i. prevaleeren.

cl. Wat no. 52 betreft, zie het aldaar a. h. e. opgemerkte.

e. Bij nos. 50—56 vgl. ook no. 65 hierna.

zijn, hinkt echter wel wat heel sterk. Zou de rechter een deskundig advies over geloofskwesties moeten inwinnen, of ze uit eigen wetenschap beslissen? Daartegen zie de zooeven geciteerde noot.

Sluiten