Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Inleid, roet R. O. — Alg. Begins. XVII. ' 653

B. Bepalingen in statuten van niet kerkelijke korporaties.

5 9. a. Zegt het reglement eener vereeniging dat het bestuur een lid kan royeeren, dat zicli misdraagt of tegen de belangen der vereeniging handelt, dan is hiermee bedoeld dat het uitsluitend aan de beoordeeling van het bestuur zal staan of een der aangegeven gevallen aanwezig is, en heeft de rechter niet te onderzoeken of het bestuur juist oordeelde. — Zoo Rb. Rott. 3 April 1882 R.B. 1883 A p. 133.

In gelijken zin de volgende vonnissen:

b. Bepalen de statuten dat een lid, hetwelk iets doet wat de vereeniging tot schade of schande verstrekt, wordt beboet of naar omstandigheden geroyeerd, dan heeft de rechter in een vordering tot schadevergoeding wegens onrechtmatig royement, niet te beoordeelen of de gedaagde vereeniging terecht zekere daden van eischer beschouwde als te zijn tot haar schade en schande, zoolang die handeling alleen op eischers verhouding tot de vereeniging van invloed is. De beoordeeling der omstandigheden is hier bij de statuten overgelaten [uitsluitend] aan hen, die bevoegd zijn te royeeren. — Zoo Rb. Amst. 22 Juni 1880 W. 4609, P. v. J. 1880 Bijbl. 38.

c. De beantwoording der vraag of handelingen of uitingen van leden eener societeit zoodanig ernstig karakter dragen, dat ze aanleiding kunnen geven tot stoornis bij muziekuitvoeringen of in het gezellig verkeer, of tot wanordelijkheden, moet worden overgelaten [het Hof: is alleen overgelaten] aan de ledenvergadering, bij reglement in zulke gevallen bevoegd gemaakt tot vervallenverklaring van lidmaatschap, — als in het algemeen vaststaat dat de houding van het ontslagen lid is af te keuren en tot onaangenaamheden aanleiding kan geven. Een vordering tot schadevergoeding wegens onrechtmatig royement moet dan ontzegd. — Zoo Rb. 's Hertog. 18 Dec. 1885 W. 5425, bevestigd door Hof 's Hertog. 28 Sept. 1886 W. 1.1.

Vgl. ook het in no. 50 opgenomen arrest Hof Geld. van 1845,

Sluiten