Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Inleid, ivet R. O. — Alg. Begins. XVII. 663

§ 6.

Aanhangsel.

C»6. Met de gevallen, vermeld in de vorige paragrafen van dit hoofdstuk XVII biedt eenige analogie dat, waarin het eindoordeel over zekeren maatregel is overgelaten aan een lageren rechter (of een deel van het college) dan die, bij wien men tegen de gegeven beslissing opkomt. Die analogie bestaat hierin dat dan telkens het eindoordeel aan dengeen, tegen wiens beslissing de voorziening gericht wordt, is overgelaten op dezen grond, dat over het algemeen genomen hem die beslissing het best is toevertrouwd.

Zoo overwoog de H. R. bij arresten van 23 Juni 1902 W. 7803 p. 1 kol. 1—2, v. d. Hon. Sr. 1902 p. 385, P. v. J. 159 p. 2, en van 26 Mei 1902 W. 7783 p. 1 kol. 1—2, R.spr. 191 § 18, v. d. Hon. 1.1. p. 302, P. v. J. 181, dat het oordeel of het procesverbaal in een strafzaak weergeeft den zakelijken inhoud der getuigenverklaringen, enz. (art. 198 lid 2 Sv.) is overgelaten aan den President en den griffier, die het proces-verbaal vaststellen krachtens art. 198 lid 5 Sv.

Ygl. ook Hof Gron. 20 Febr. 1865 W. 2675: niet-ontvankelijk is het appèl tegen een beslissing, bij de wet aan de diskretionaire macht des rechters opgedragen, hier de beslissing dat (of) zekere vraag door den raadsman in een strafzaak gesteld, aan den getuige zal worden gedaan. Zulk een beslissing werd als ■ feitelij k aangemerkt door H. R. 14 Okt. 1845 W. 649 (jis. _633 en 639), R.spr. 22 § 41, v. d. Hon. Sr. 14 p. 106, waarbij vgl. intusschen H. R. 2 Mei 1898 W. 7126, R.spr. 179 § 2, v. d. Hon. Sr. 1898 p. 188, P. v. J. 1898 no. 42 op het derde cassatiemiddel (zie Léon-Hulshoff no. 2 op art. 169 Sv.), uit welk arrest echter — wil men er niet het argumentum a contrario op toepassen — niet is op te maken, hoe de H. R. zou hebben beslist, als de houding van den verdediger voor de Rechtbank anders ware geweest dan in het gegeven geval (zie het arrest).

"\ gl. mede Hof N.-Brab. 25 Nov. 1862, geciteerd p. 574 in de noot.

Sluiten