Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

708

Inleicl. wet R. O. — Alg. Begum. XX.

de competentie, appellabiliteit, enz. regelt. En dan is het mogelijk dat er overwegende redenen bestaan tot een interpretatie, waarnaar niet enkel de wet op één bepaald oogenblik van kracht, in aanmerking komt, doch meerdere wetten. Gedoeld wordt hier speciaal op de competentie en appellabiliteit in strafzaken, in verband met art. 1 lid 2'Swb.

Hieromtrent overwoog, ten opzichte van art. 44 lid 2 R. O., H. R. 24 Dec. 1894 W. 6608, R.spr. 168 § 66, P. v. J. 1895 no. 18, ongeveer aldus: Art. 1 lid 2 Swb. is niet toepasselijk op de wetten betreffende .... de bevoegdheid des rechters, en in ieder geval gaat het niet aan een gevolg eener strafbepaling, welke terecht niet wordt toegepast, te verbinden met een strafbepaling, welke terecht wordt toegepast, waarmede dat gevolg niet is verbonden-. — Bij dit arrest werd de cassatie verworpen tegen het in gelijken geest gewezen vonnis van Rb. Gron. 26 Sept. 1894 P. v. J. 1.1. —Zie omtrent deze zaak nader R. Mag. 1913 p. 255—257 (no. 56), alwaar ook over H. R. 23 Jan. 1911 W. 9141, R.spr. 217 § 7. Terwijl de H. R. in 1894 uitdrukkelijk besliste dat art. 1 lid 2 Swb. niet kan dienen ter onmiddellijke beantwoording der vraag naar de appellabiliteit, nam hij bij beide arresten aan dat gemelde bepaling inzóóver middellijk hierbij in aanmerking koml, dat naar art. 44 lid 2 R. O. de straf, die wettelijk (krachtens art. 1 lid 2 Swb.) mag worden opgelegd, de appellabiliteit bepaalt.

f©. Voor de competentie in strafzaken zou eveneens de vraag naar den invloed van art. 1 lid 2 Swb. kunnen rijzen. Ook dan zou m. i. zijn te beslissen in den geest van de in het vorig no. 15 vermelde arresten van den Hoogen Raad. Zie nader R. Mag. 1913 p. 257—258 (no. 57).

flï. In het algemeen, en dus niet alleen in strafzaken, mag in. i. het volgende worden gezegd. Stelt de wet de rechterlijke competentie, enz. afhankelijk van een door het materieele recht beheerschte omstandigheid, zonder dat uit de bepaling op de competentie, appellabiliteit, enz. blijkt, dat zij die omstandigheid op het oog heeft zóó als deze is op te vatten volgens een door

Sluiten