Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Inleid, wet li. O. — Alg. Begins. XXI.

711

XXI. Invloed van het volkenrechtelijk gewoonterecht in tijd van vrede op de rechter1 ij k e competentie ').

§ 1.

Inleidende opmerkingen.

1. Over het volkenrecht als positief recht vgl. Jur. D. I. P. no. 1; over de vraag, in hoever een Staat zich mag onttrekken aan een bepaalden volkenrechtelijken regel (speciaal de jurisdiktie betreffend) 1.1. nos. 2 en 3. Noch in voormeld Fransch werk noch hier wordt het oorlogsrecht en dat der neutralen behandeld. (Men zie voor de competentie in zaken van prijzen en buit art. 89 wet R. O.) — Evenmin wordt hier de rechterlijke competentie, die op traktaten steunt, aangeroerd. Jurisprudentie en litteratuur daaromtrent worden beter vermeld op die traktaten en de daarmee samenhangende wettelijke bepalingen. "Vgl. Lkon — Breukelman, Tractaten, en liet Supplement daarop.

Over de voornamelijk negatieve strekking der regels van het

J) Deze materie is zoo veelomvattend, dat. een eenigszins voldoende behandeling hier al te veel ruimte zou innemen. Vermelding der niet bizonder belangrijke moderne Nederlandsche jurisprudentie en litteratuur op zich zelf, dus losgemaakt van de buitenlandsche, is daartoe niet genoeg. Om die reden heb ik er een afzonderlijk werk aan gewijd, dat, op wensch der uitgevers in het Fransch vertaald, is verschenen onder den titel cJuridiction et Droit international public (La juridiction nationale d'après le droit international public coutumier en temps de paix)». Het wordt hieronder aangeduid als Jur. D. 1. P. Op de voltooiing van bedoeld werk, welke zeer veel tijd kostte, heeft die van de Inleiding der wet R. Org. moeten wachten. Ik verwijs in hoofdzaak naar gemeld werk, doch de Nederlandsche jurisprudentie en litteratuur is daarin slechts ten deele opgenomen. Zij worden nader aangevuld in dit hoofdstuk XXI. Hierin geef ik hetgeen bl. XV der Voorrede tot deze Inleiding, naar het mij voorkwam, mocht doen verwachten.

Noor de tegenstelling: jurisdiktie-competentie vgl. vooral J. Kosters, Bijdrage tot internat, regeling der rechtsmacht...., mede verschenen als Supplem. op R. Mag. 33 (1914), p. 2—3. Zie ook Jur. D. I. P. no. 16.

Sluiten