Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Inleid, wet R. 0. — Alg. Begins. XXI. 717

geeft. Dit zou, zal het artikel niet in strijd komen met het volkenrecht, toch slechts kunnen beteekenen dat het volkenrechtelijk gewoonterecht in Nederland niet geldt als rechtsbron van nationaal recht. Het zou niet uitsluiten dat de Nederlandsche wet zooveel mogelijk, indien noodig, restriktief is uit te leggen overeenkomstig het volkenrecht (vgl. sub d). - Ten onrechte dus is ten opzichte van art. 3 wet Alg. Bep. een andere meening voorgestaan in de Mem. van Toel. der Staatscommissie en in die der Regeering op art. 8 Swb., gelijk ook door de Redaktie (A. A. de Pinto) in W. 6429 p. 4 tegen A. E. Bles in T. v. S. 7 p. 430—434, welke laatste zijn zienswijs nader aandrong 1.1. 8 p. 250—252, echter (p. 252) niet consequent, zooals met juistheid is opgemerkt door D. S(imons) in P. v. J. 1894 no. 38 en door Red. in W. 6507 p. 4. Ygl. hierboven sub a. — Dat art. 3 voornoemd niet ziet op volkenrechtelijk gewoonterecht is overwogen in het hierboven sub e aangehaalde arrest H. R. van 12 Jan. 1858. Vgl. verder ook Jitta in de Revue de droit international privé et de droit pénal internat. 4 p. 559, alsmede Triepel (p. 188 geciteerd) p. 257, W. Kaufmann (p. 189 geciteerd) p. 73 v. b., en v. Holtzendorff in diens Handb. des Völkerrechts I p. 122 v. b. — Tusschen R. Adv. 5 p. 33 v. b. eenerzijds,. en 1.1. p. 34—36 aan den anderen kant, is er m. i. in beginsel innerlijke tegenstrijdigheid.

g. Zie uitvoeriger over de in dit no. 2 aangeroerde vragen Jur. D. I. P. nos. 18—23.

3. Middellijk is het volkenrecht ook in zoover van invloed op de rechterlijke competentie (jurisdiktie), als deze naar de nationale wet afhangt van de grenzen van het staatsgebied '), terwijl die grenzen volkenrechtelijk worden aangewezen, niet enkel bij traktaten, doch mede krachtens gewoonterecht.

Dit laatste is in het bizonder het geval met het watergebied, genomen in den ruimen zin. waarnaar ook de territoriale zee daaronder is begrepen.

!) Hierover vgl. o. a. de Louter, Volkenrecht 1 p. 3'26 v. o.

Sluiten