Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Inleid, wet R. O. — Alg. Begins. XXJ.

719

voornamelijk door A. G. de Lapradelle in de Revue générale de droit international public 5 p. 264—284, 309—347, speciaal p. 316—317, 319, 321—322 (vgl. 1.1. p. 281—283). Maar 1.1. p. 347 geeft hij toe dat zijn leer over de rechten van den oever-Staat ten aanzien der kustzee geen steun vindt in de traditie, m. a. w. dat zij niet is die van liet bestaande volkenrechtelijk gewoonterecht, dat overigens de nationale jurisdiktie ten deze slechts veroorlooft, doch niet zelf vestigt.

Niet alleen voor de territoriale zee, maar ook voor het luchtgebied hangt de vraag naar de jurisdiktie, hier die van den grond-Staat, samen met den aard der bevoegdheden, welke hij op bedoeld gebied heeft. Voor de daarbij in aanmerking komende kwesties worde verwezen naar de litteratuur, yermeld in Jur. D. I P. noten 196 en 199. Hier zij slechts de Nederlandsche genoemd : J. F. Lycklama a Nyeholt, De luchtvaart in het Volkenrecht, diss. Leiden 1910 p. 2—6 en 8—61 (aldaar p. 141—142 wordt ook litteratuur geciteerd); W. A. C. Collard in Tliemis 1908 p. 405—425; T. Meyer in Militair-rechtelijk Tijdschr. 4 p. 453—466; de Louter, Volkenrecht lp. 328—329.

4L. Volkenrecht kan zijn zoowel een norm, die slechts voor enkele Staten, als een die algemeen geldt. Bij ons is de bestaanbaarheid van partikulier volkenrechtelijk gewoonterecht dan ook erkend door Rb. Leiden s. d. W. 1076. — Vooral ten gevolge van onderscheid in beschavingstoestand tusschen verschillende groepen van volkeren kan ook de inhoud van het volkenrecht varieeren. Vgl. daarover, behalve de in Jur. D. I. P. no. 4 aangehaalden, bij ons W. J. M. v. Eysinga, De studie van het internationale recht (1912) p. 8. — Ten onrechte m. i. wordt het zooeven bedoelde onderscheid in beschavingstoestand, indien dit zeer groot is, door sommigen een reden geacht om alle volkenrechtelijke banden tusschen de betrokken Staten te ontkennen. Ook met geheel onbeschaafde volkeren hebben de andere een beperkt verkeer, beheerscht door recht, dus door volkenrecht: ook deze betrekkingen zijn rechtsbetrekkingen. M. i. mag men dan ook niet, zooals geschiedt door Gabba in het Journal du

Sluiten