Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Inleid, wet R. O. — Alg. Begins. XXL 733

opgeworpen controverse naar aanleiding der zaak, berecht door Rb. Arnst. 24 Jan. 1889 W. 5663, P. v. J. 1889 nos. 11 en 19. Zie D. S(imons) in P. v. J. 1889 no. 19 en diens Handl. Wb. v. Sv., 5e ed. (1913) p. 201 v. o.—202 v. b., G. A. v. H(amel) in T. v. S. 3. p. 467 en 499, T. J. Noyon, Het Wetb. v. Strafr., 3e ed. I (1914) p. 68 69 no. 8 op art. 5. Het in deze aangelegenheid gedane beroep tegen incompetent verklaring op art. 218. lid 1 Sv. gaat m. i. niet op. Is geen Nederlandsch rechter competent, dan is art. 218 lid 1 niet toepasselijk. Maar hieruit mag niet worden geconcludeerd tot competentie van den Nederlandschen rechter zonder jurisdiktie! Onjuist is m. i. ook de tegenstelling, geformuleerd door G. A v. Hamel in ï! v. S. 10 p. 193. Al zijn jurisdiktie en competentie niet identiek, daaruit volgt niet dat een jurisdiktie-kwestie niet zou zijn een vraag over de competentie. Tegen v. Hamel vgl. H. A. v. Karnebeek, De Costa-RicaPacket aibitiage, diss. Utrecht 1900 p. 53, die nog citeert H. R. 25 Nov. 1872 W. 3538, R.spr. 102 § 28, v. d. Hon. Sr. ] 872 P' 474. Dit aiïest besliste dat de jurisdiktie-vraag er een is. van competentie. Insgelijks H. R. 17 Mei 1864 W. 2600, R.spr. 77 §6', v. d. Hon. Sr. 1864 p. 131, R. B. 1865 p. 408.

13. Tegen de bewering, dat- het volkenrecht zou verbieden stiafjuiisdiktie uit te oefenen over vreemdelingen wegens door hen in het buitenland begane handelingen, alsmede over het praktisch belang dezer kwestie voor ons, ook bij het bestaan van art. 4 Swb., vgl. Jur. D. I. P. no. 45. Bij de aldaar in de noten genoemden, die de bedoelde bewering uitten, is nog te voegen de concl. O. M. vóór H. R. 22 Maart 1848, v. d. Hon. Sr. 1848 I p. 221 (226 ja. 229) met de scheeve voorstelling, als moclit de wetgever uitzonderingen maken op een volkenrechtelijken regel.

B. In bizondere omstandigheden.

14. Bestaat er een regel van volkenrecht, waarnaar — afgezien van zeeroof en enkele andere speciale gevallen — handelingen op private schepen in volle zee begaan, in strafzaken

Sluiten