Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

736

Inleid, wet R. O. — Alg. Begins. XXI.

op het vreemde oorlogsschip in ons Europeesch watergebied, al meent men dat krachtens de fiktie van exterritorialiteit het misdrijf moet 'worden geacht te zijn gepleegd „buiten het Rijk in Europa". Vgl. ook Tasset 1.1. p. 277—280.

"Wat art. 5 no. 2 Swb. betreft, bekend is de kwestie of een schip in volle zee kan worden aangemerkt als „land" in den zin van genoemde bepaling. Moest de fiktie „schip is'fterritoii in volle zee" als een volkenrechtelijke regel worden aangenomen (zie daartegen Jur. D. I. P. nos. 50 en 53 j's- 49 i. f. en 51; vgl. ook hierna no. 17 sub ö), dan zou daaruit, mede wegens de wordingsgeschiedenis van art. 5 no. 2 Swb., ook voor de toepassing dier bepaling, zijn af te leiden dat het schip in volle zee als land van den vlag-Staat is te behandelen. Al zou dit, gelijk Noyon (in no. 12 hiervóór geciteerd) I p. 71 (no. 10) en p. 78 (no. 5) opmerkt, geen beperking zijn der toepassing van art. 5 krachtens volkenrecht ingevolge art. 8 Swb., m. i. gaat niet op zijn conclusie dat daarom de (door hem als volkeniechtelijk erkende) regel hier niet in aanmerking zou komen. Met krachtens art. 8 Swb., doch zoowel omdat de Nedeilandsche wetgever moet worden geacht regels van volkenrecht niet te miskennen indien het tegendeel niet kan worden aangetoond '), als wegens het bij de behandeling van artt. 4 en 5 in de Tweede Kamer voorgevallene, zou m. i. de bedoelde volkenrechtelijke regel den doorslag moeten geven, gesteld dat hij, in den zin dei fiktie schip is territoir, bestond. Maar juist dit laatste is m. i. niet het geval (zie de verwijzing hierboven). En het komt mij voor dat art. 5 no. 2 de leemte bevat, waarop bij het vaststellen van art. 4 in de Tweede Kamer door v. d. Werk is gewezen 2).

!) Vgl. hiervóór no. 2 sul) d.

2) Tegen de interpretatie, in anderen zin gegeven door 11. A. van Hamel, Inleiding, 3e ed. p. 178, is aan te voeren dat zij, uitsluitend de ratio der bepaling voor zich heeft en niet slechts de uitdrukking corrigeert («land» is met = rechtsgebied), doch óók de bedoeling, welke blijkens de geschiedenis der bepaling alléén" gericht was op het grondgebied en wat daarmee volgens de sprekers

Sluiten