Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Inleid, wet R. O. — Alg. Begins. XXI.

743

optrad, of in het algemeen dat hij een onderneming van handel, nijverheid of landbouw had of heeft, dit dan öf in eigen land of in dat des rechters, gevallen, die volkenrechtelijk tot uiteenloopende nationale regeling zouden kunnen leiden, zie t. a. p. nos. 85 en 86.

85. Over het geval dat een exterritoriaal persoon handelde door bemiddeling van een tusschenpersoon zie t. a. p. no. 87.

86. Over het geval dat een exterritoriaal persoon een bepaalde zaak in pand gaf, of ook dat hij zonder pand zekere zaken aanwees om daarop een bepaalde schuldvordering te verhalen, zie t. a. p. no. 88.

3®. Over het geval dat een vreemde Staat zelf de immuniteit van jurisdiktie van des rechters Staat niet heeft geëerbiedigd zie t. a. p. nos. 89 j°. 5.

88. Over sommige al dan niet krachtens de eischen der gerechtigheid aan te nemen uitzonderingen op de exterritorialiteit zie t. a. p. nos. 90—97, waarvan no. 92 speciaal over het ingaan op het fond der zaak door hem wien exterritorialiteit toekomt, no. 93 over executie van beslissingen, gewezen ingevolge door hem aanvaarde arbitrage, no. 95 over voorzieningen tegen een vonnis, waarbij hij betrokken was, no. 96 over zijn veroordeeling in de proceskosten, indien hij het door hem aangevangen geding verliest.

8». Over de rechterlijke competentie in de gevallen dat bij uitzondering jurisdiktie mag worden uitgeoefend over een anders exterritoriaal persoon, als uitsluitend te beoordeelen naar des rechters nationale wet, zie Jur. D. I. P. no. 98 '). Ygl. daaromtrent ook hierna op art. 2 R. O.

30. Over afstand van de exterritorialiteit of vrijwillige onderwerping aan de lokale, jurisdiktie, zie Jur. D. I. P. nos. 99—111. Daarvan no. 99 over de toelaatbaarheid van afstand in het

1) Vgl. aldaar noot. 7"20 i. f. litteratuur en jurisprudentie over de vraag op welke wijze in de hier bedoelde gevallen de dagvaarding moet worden uitgebracht, welke vraag ook rijst ten opzichte van andere exploiten, speciaal bij wisselprotest, waarover zie nog D. Poi,aic Daniels in Themis 1847 p. 529 vlgg.

Sluiten