Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

748

Inleid, wet R. 0. — Air/. Begins. XXI.

Over het gezag, dat zich bij inwendige onlusten in een Staat op diens immuniteit in het buitenland kan beroepen, vgl. Jur. D. I. P. no. 178; over de immuniteit van minder beschaafde Staten, aldaar nos. 179 jo. 4.

Over de immuniteit van jurisdiktie der niet soevereine Staten zie t. a. p. nos. 180—190. Daarvan no. 182 speciaal over Staten, deelen van een grooter Rijk (leden van een Bondsstaat); no. 183 over de betwiste positie van Oostenrijk en van Hongarije (reëele Unie) als al dan niet ieder afzonderlijk subjekten van volkenrecht; no. 184 over Staten onder volkenrechtelijk protektoraat en vasalStaten; no. 186 over de z.g. leen-Staten (landschappen) van onzen Indischen archipel. Deze laatste hebben geen aanspraak op immuniteit, ook niet ingevolge art. 84 Reg. Reglement O.-Indië; zie t. a. p. noot 1143.. Verder t. a. p. no. 189 over koloniën.

35. Over de exterritorialiteit van vreemde. staatshoofden in het bizonder, alsmede over die der bij hen behoorende (hen op reis begeleidende) personen, zie Jur. D. I. P. nos. 191—202. Bi] de opgaaf van litteratuur t. a. p. in noot 1160 zijn voor Nederland nog te voegen de Bosch Kemper, Wetb. v. Strafv. 1(1838) p. 13, en P. H. J. Yssel de Schepper, De jure exterritorialitatis principum supremorum, diss. Leiden 1829.

3tt. a. Over de exterritorialiteit van vreemde gezanten en andere leden van vreemde legaties, de gezinsleden en het nietofficieele gevolg, bedienden hier inbegrepen, in het bizonder, vgl. Jur. D. I. P. nos. 203—236.

b. Zie aldaar no. 204 over de verschillende wetgevingen. De Waerschouwinge der Staten-Generaal van 9 Sept. 1679, Gr. Plac. Boeck 3 p. 310, is in de onderscheiden provinciën afgekondigd (zie Zurck, Codex Batavus, 4e ed. 1764, i. v. Arrest § 16) en dan ook steeds als wet behandeld ; vgl. Resol. Staten van Holland 30 Juli 1681, Gr. Plac. Boeck 7 p. 521, v. Bynkershoek, De foro legatorum, cap. 9, ed. 1721 p. 65—72 (Opera Omnia, 2e ed. 1744, 7 p. 475-480) jo. cap. 14 p. 102, 104 (Op. Omn. 7 p. 501, 502), en cap. 16 p. 121—122 (Op. Omn. 7 p. 514); Pestel, Comment. de Republica Batava, ed. 1782, p. 493, mede

Sluiten