Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— En zijn boodschap aan mij?"

— Hij laat u hartelijk groeten en vermaant tot geduld."

Godelieve herademde.

— Hij zou u afhalen of laten afhalen zoo gauw de omstandigheden dat mogelijk maakten. De toestand werd met den dag gunstiger, zijn aanhang grooter. Hij begrijpt dat het voor u, evenals voor uw gastheer, vriend en onderdaan van den Keizer, pijnlijk moet zijn langer dan noodig is de gastvrijheid te rekken "

Vader Hubertus zuchtte. Zijn opdracht viel hem zwaar. Zóó had hij de boodschap niet willen inkleeden. Dat laatste had hij moeten weglaten, al was hem dat zoo gezegd De gevolgtrekking lag voor de hand: dat die gastvrijheid den gastheer ten kwade geduid of ongerief brengen kon.

Goddank! Godelieve had die gevolgtrekking niet gemaakt. Hij herademde.

— Kom bij mij als gij behoefte hebt om uw hart uit te storten, mijne dochter," zeide hij vol medelijden en goeden wil om haar te helpen.

Tot eenig antwoord knikte Godelieve.

Zij was toch wel héél bleek geworden, en zoo stil, zóó stil, dacht hij bij het weggaan.

Godelieve bleef nog lang in dezelfde houding zitten.

Wat zij zich-zelf menigmaal had gezegd, had vader Hubertus wel niet geuit, maar toch laten doorschemeren.

Zij onheil aanbrengen waar haar niets dan goedheid en liefde was bewezen!

Sluiten