Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„in de gelegenheid ben van den Keizer te hooren. Hij „vond dat ook heel natuurlijk en begrijpelijk en stelde „voor bij den dans toe te zien. „Afwisselend praten en „dansen," zei ik, „want dansen is even zeldzaam op den „Valkenburcht als keizernieuws." En ik moet bekennen „dat ik langer danste dan ik van plan was geweest, ja, „dat de dans uit was voordat ik er aan dacht. „Mag „ik u straks voor den tweeden komen halen?" vroeg „hij, en hij ging met een buiging en iets in zijn blik, „alsof hij zeggen wilde: Je weet het niet, maar 't is „beter zoo." Ik bleef wat verlegen achter bij de gravin „bij wie hij mij gebracht had; en onder den dans, dien „ik daarna met Ehrenfried deed, moest ik er telkens „aan denken. Had ik 't niet moeten vragen? Er lag „toch niets ongepasts in! Of zou hij, zooals jonker „Nikolaas onder mijn eenvoudige vraag een bedoeling „zoeken en op zich-zelf toepassen? Hoofsche zeden „verschillen zooveel van de onze! Maar niet iedereen „is als ridder Nikolaas . Ik besloot het graaf Auersperg „te vragen zoodra hij terug kwam. „Klaren wijn wil ik „drinken," zegt vader.

„— U bent heel stil," zei Ehrenfried, „toch niet „vermoeid van de vele feesten?"

„Ik had kunnen antwoorden: „niet van de feesten, „maar van de moeite om gedachten en woorden ieder „een andere richting uit te sturen."

„— Neen," zei ik, „alleen van het vreemde."

„Hij voerde mij uit de rij van de dansenden en „keek mij bezorgd aan.

„— U verlangt naar den Valkenburcht," zei hij. „Weet u dat uw vader mij uitgenoodigd heeft er eenige „dagen te komen van 't voorjaar? Vertel mij er wat van."

„Dat deed ik. Daarna schudde ik de afgetrokkenheid „van mij af. „Nog eens de zaal rond, ridder", zei ik en

Sluiten