Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn en de boodschap aldus verloren gaan," las Roswitha.

— Uw Edelheid kan daaruit opmaken hoeveel gewicht de afzender aan zijn schrijven hecht", bracht de bode uit nog met hortende stem en een gebaar naar den brief.

— Wij verwachtten dat de brief een bericht van aankomst in het keizerlijk kamp zou zijn. Ridder Dagobert is meer dan vier weken geleden met tien wel uitgeruste ruiters daarheen vertrokken. Gij hebt bijna acht dagen over de reis gedaan. Hij kan sinds dien zijn aangekomen,"

Roswitha had tante Gonda nog nooit met zooveel gestrengheid hooren spreken.

— Vader heeft een omweg gemaakt en de onrustige streken vermeden om zonder verlies van paarden en manschappen tot den Keizer te komen," besliste Roswitha, niet minder gestreng.

De nar keek haar lang en uitvorschend aan.

— In Rijn-Hessen en Baden is het woelig. Twee-en-twintig ridders, die den Keizer hulp hadden toegezegd, hebben zich in de laatste weken bij den Ebersteiner gevoegd", zeide hij langzaam en als had hij Roswitha's woorden niet gehoord.

— Twee-en-twintig verraders! Onteer den naam van ridder niet," riep Roswitha, wie het bloed in 't gelaat vloog. Ik ken er geen schooner. Geen wonder, als dochter van een ridder wiens leven één daad is van trouw en toewijding aan den Keizer en het recht!

— Het lage valt graag het hooge aan. Afgunst is een verachtelijke vijand; toch een die afgeslagen moet worden," ging de nar voort.

„Ridder Dagobert is sedert vier weken vertrokken — en nog niet aangekomen toen ik wegging"....

— Wie waagt te twijfelen aan mijns vaders trouw! Toch niet de Keizer, noch graaf Auersperg?"

Wat zij duister had vóórgevoeld bij houding en toon van den eersten bode, was haar klaar geworden.

Sluiten