Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

blik, dat het feest, in het Nieuwe Paleis gegeven, in vollen gang was.

Gedurende diè soirée hadden de regimenten van Preobrajensky en Paulowsky de uitgezochtste polka's, mazurka's, scottisch s en walsen vanhunrépertoire onophoudelij k gespeeld. De dansparen vermenigvuldigden tot in het oneindige door de schitterende zalen van het paleis, dat zich in de nabijheid van het oude steen en huis bevond, waarin eertijds zoovele verschrikkelijke drama's hadden plaats gehad, en waarin de echo's dezen nacht ontwaakten om de tonen van de muziek der quadrilles te doen weerkaatsen.

De hofmaarschalk werd trouwens zeer goed in zijne moeilijke taak ter zijde gestaan. De grootvorsten en hunne adjudanten de kamerheeren van dienst, de officieren van het paleis, bestuurden en regelden zelf de dansen. De grootvorstinnen, met diamanten bedekt, de staatsdames in gala-kostuum, gaven wakker aan de vrouwen der hooge militaire en burgerlijke beambten van de

oude witte steenen stad, het voorbeeld Ook,

toen het sein tot de polonaise weerklonk, toen de genoodigden van alle rangen aan deze gekadenseerde promenade deelnamen, die bij de plechtigheden van dien aard al het gewicht van een nationalen dans heeft, bood het mengsel der met kant afgezette iaponnen en der met decoratiën versierde uniformen een onbeschrijfelijk gezicht aan, onder het licht van honderd kristallen kronen, dat de weerkaatsing der groote spiegels vertienvoudigde.

Het was oogverblindend!

Daarenboven deed de groote zaal, de grootste van het Nieuwe Paleis, aan dien prachtigen stoet van hooge personages en schitterend getooide vrouwen eene welverdiende eer aan. Het gewelf met verguldsels rijk versierd, die door den tijd reeds een weimg dof waren geworden, was als met flikkerende sterren bezaaid. De met goud geborduurde gordijnen en portières hulden zich in purperkleurige warme tonen, die op de afwisselende prachtige plooien der zware stof weerkaatsten.

Door de beslagen glazen der boogvormige ramen verspreidde zich het licht, waarvan de zalen schitterden, getemperd en als de weerkaatsing van een brand naar buiten en stak zeer al bi] de duisternis, welke gedurende eenige uren dit schitterend paleis omhulde. Ook trok die tegenstelling de aandacht van de genoodigden, die niet meedansten. Als zij voor de ramen bleven stilstaan, konden zij eenige torens flauw onderscheiden, die hier en daar hunne zeer groote schaduwbeelden afteekenden.

Onder de gebeeldhouwde balkons zagen zij talrijke schildwachten bedaard met het geweer op den schouder heen- en weergaan, wier puntige helm als door eene vuurpluim versierd was, voortgebracht door het licht dat zich naar buiten verspreidde. Zij hoorden ook de stappen der patrouilles, die op de vierkante blauwe steenen met misschien nog meer juistheid op de maat liepen dan de voeten dei

Sluiten