Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Neen, Sire, en het is te vreezen dat de dépêches weldra niet meer over de Siberische grenzen kunnen.''

„Maar de troepen der provinciën van de Amoer en van Irkoetsk, alsmede die van Transbaikalië, hebben order ontvangen onmiddellijk naar Irkoetsk op te rukken."

„Dit bevel is met het laatste telegram gegeven, dat wij gene zijde van het meer Baikal hebben kunnen doen bereiken."

„Wat de gouvernementen van de Jeniseï, van Omsk, van Semipalatinsk, van Tobolsk betreft, zijn wij altijd nog met hen in rechtstreeksche verbinding sedert het begin van den inval?

„Ja, Sire, onze dépêches bereiken hen nog, en wij hebben op het oogenblik de zekerheid, dat de Tartaren niet tot over de Irtisch en de Obi voortgerukt zijn." n

„En heeft men geen enkel bericht van den verrader IvanOrageff?

Geen enkel," antwoordde generaal Kissoff. „De directeur van politie kan niet met zekerheid bevestigen of hij de grenzen over is of niet."

„Dat zijn signalement dan onmiddellijk opgezonden worde naar Nyni-Novgorod, naar Perm, naar Ekaterinenburg, naar Kassimow, naar Tioemen, naar Ichem, naar Omsk, naar Èlamsk, naar Kolyvan, naar Tomsk, naar alle telegraafkantoren, waarmede de draad nog in gemeenschap is!"

„De bevelen van Uwe Majesteit zullen oogenblikkelijk ten uitvoer worden gebracht," antwoordde generaal Kissoff.

Geen woord over dit alles!"

Na een teeken van eerbiedige instemming gegeven en een diepe buiging gemaakt te hebben, mengde zich de generaalonder demenigte en verliet hij weldra de zalen, zonder dat zij n vertrek werd opgemerkt.

Wat den officier betreft, hij bleef eenige oogenblikken peinzend, en toen hij zich weer onder de verschillende groepen van militairen en staatslieden kwam mengen, die zich op verscheidene punten der zalen hadden gevormd, had zijn gelaat al de kalmte hernomen, die hem een oogenblik verlaten had.

Evenwel was het ernstige feit, dat tot deze snel gewisselde woorden aanleiding gegeven had niet «oo onbekend, als de officier der jagers van de garde en generaal Kissoff meenden. Men sprak er Wel is waar niet officieel, ja zelfs niet officieus over, wijl de tongen niet los waren, doch eenige hooge personages waren van de gebeurtenissen, die over de grenzen plaats vonden, min of meer juist onderricht geworden. In alle geval, hetgeen zij misschien slechts ten naastenbij wisten, waarover zij zich niet onderhielden, zelfs met tusschen leden van het corps diplomatique, hierover spraken in stilte twee genoodigden, die zich op deze receptie in het Nieuwe Paleis noch door uniform noch door eenige decoratie onderscheidden. Deze schenen vrij juiste inlichtingen ontvangen tehebben.

Hoe, langs welken weg, door welke tusschenkomst wisten deze

Sluiten