Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door den ander geschoten worden, en dezen tot voordeel strekken; ■— ook hun eigenbelang bracht mede dat zij in de gelegenheid waren, elkander te zien en te verstaan.

Dien avond lagen zij dus beiden op de loer. Er was werkelijk iets in de lucht.

„Al waren het slechts een zwerm wilde eendvogels," zeide Alcide Jolivet tot zichzelf, „dan is 't wel een schot waard!"

De twee correspondenten geraakten dus gedurende het bal met elkander in gesprek, eenige oogenblikken nadat generaal Kissofi zich verwijderd had, en beproefden elkander een weinig te polsen.

„Vraiment, monsieur, cette petite fête est charmante, (Inderdaad, dit feest is betooverend,") zeide op een beminnelijken toon Alcide Jolivet, die met deze bij uitnemendheid Fransche spreekwijze het gesprek meende te moeten beginnen.

„Ik heb reeds getelegrapheerd: Splendid!" antwoordde Harry Blount koel, die dit woord gebruikte, omdat het in het bijzonder elke soort van bewondering van den burger van het Vereenigde Koninkrijk uitdrukt.

„Ik heb evenwel gemeend," voegde Alcide Jolivet er bij, „tegelijkertijd aan mijne nicht te moeten seinen...."

„Uwe nicht!...." herhaalde Harry Blount met verwondering, terwijl hij zijn collega in de rede viel.

„Ja, hernam Alcide Jolivet, „mijne nicht Madeleine. — Met haar houd ik briefwisseling. Mijne nicht is gaarne snel en goed onderricht .... Ik heb dus gemeend haar te moeten seinen, dat ik, gedurende het feest, eene zekere somberheid op het gelaat van den vorst heb meenen te bespeuren."

„Wat mij betreft, hij is mij nog al schitterend voorgekomen," antwoordde Harry Blount, die misschien zijne gedachte hieromtrent wilde verbergen.

,,En natuurlijk hebt gij hem doen schitteren in de kolommen van de Daily Telegraph ?"

„Zeer zeker."

„Herinnert gij u, mijnheer Blount," zeide Alcide Jolivet, „hetgeen er te Zakret in 1812 is voorgevallen?"

„Ik herinner 't mij alsof ik er bij geweest was, mijnheer," antwoordde de Engelsche correspondent.

„Dan zult gij wel weten," hernam Alcide Jolivet, „dat, te midden van een feest te zijner eere gegeven, men keizer Alexander kwam mededeelen, dat Napoleon de Niemen met de voorhoede van het Fransche leger was overgetrokken. De keizer verliet evenwel het feest niet, en, ondanks de ernstige tijding, die hem zijn rijk kon kosten, liet hij niet meer ongerustheid blijken...."

„Dan onze gastheer heeft laten blijken, toen generaal Kissöff hem mededeelde, dat de telegraafdraden tusschen de grenzen en het gouvernement Irkoetsk afgebroken waren,"

Sluiten