Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van het Nieuwe Paleis. Aan den muur hingen eenige schilderijen, onder anderen verscheidene doeken van Horace Vernet.

De officier opende driftig het venster, alsof er geen zuurstot meer in zijn longen aanwezig was, én ging op een ruim balkon de zuivere lucht genieten, die men in een heerlijken nacht van de

maand Juli inademt. . .

In den helderen maneschijn zag hij een versterkte ruimte zich afronden, waarin zich twee hoofdkerken, drie paleizen en een tuighuis verhieven. Rondom die omwalling teekenden zich duidelijk drie steden af, Kitaï-Gorod, Beloï-Gorod, Zemliamoï-Gorod, onmetelijke Tartaarsche, Europeesche en Chineesche wijken, die door de minarets, de torens van drie honderd kerken met groene koepeldaken, waarop een zilveren kruis prijkte, beheerscht werden. Eene kleine rivier, met kronkelenden loop, weerkaatste hier en daar de stralen van de maan. Het geheel vormde een merkwaardig mozaiek van verschillend geverfde huizen, samengevat als in eene uitgestrekte lijst van tien mijlen.

Deze rivier was de Moskowa, die stad was Moskou, die versterkte ruimte was het Kremlin, en de officier der jagers van de garde die, met over elkander geslagen armen, met een peinzend gelaat, onverschillig naar het gedruisch luisterde, die zich uit het Nieuwe Paleis over de oude moskovische stad verspreidde, was de czaar.

II.

Russen en Tartaren.

Dat de czaar zoo onverwachts de zalen van het Nieuwe Paleis verlaten had, op het oogenblik dat het feest, dat hij aan de burgerlijke en militaire autoriteiten van Moskou gaf, in vollen glans was, kwam daar van daan, dat ernstige gebeurtenissen toen aan gene zijde van den Oeral plaats hadden. Er viel niet meer aan te twijfelen, dat een geduchte inval de Siberische provinciën aan het Russisch bestuur dreigde te ontrukken.

Aziatisch Rusland of Siberië beslaat eene oppervlakte van vijf honderd zestig duizend mijlen, en telt ongeveer twee millioen inwoners. Het strekt zich uit van het Oeralgebergte, dat het van Europeesch Rusland scheidt, tot de kusten van de Stille Zuidzee. Ten zuiden ligt Turkestan en het Chineesche rijk; ten noorden

Sluiten