Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Het is een uiterst gevaarlijk man, Sire," antwoordde de grootmeester van politie.

„Hij had den rang van kolonel ?

„Ja, Sire." . .

„Het was een schrander officier1?'

„Zeer schrander, maar onmogelijk te beheeïschen, en van eene toomelooze eerzucht, die voor niets terugdeinsde. Hij heeft zich opeens met kuiperijen ingelaten, en toen is hij door den grootvorst van zijn rang ontzet, en vervolgens naar Siberië verbannen.

„Op welk tijdstip?" .

Twee jaar geleden. Na zes maanden in ballingschap geweest te zijn, heeft Uwe Majesteit hem genade geschonken, en is hij in

Rusland teruggekomen".

„En is hij sedert dat tijdstip niet naar Siberie teruggekeerd.

',Ja, Sire, hij is er teruggekeerd, doch ditmaal vrijwillig," antwoordde de grootmeester van politie. En hij voegde er bij op eemgszins zachteren toon „Er was een tijd, Sire, dat, wanneer men naar Siberië ging, men er niet meer uit terug kwami

„Welnu, zoolang ik leef, is en zal Siberië een land zijn, waaruit

men wel terugkomt!"

De czaar had het recht deze woorden met een wezenlijken trots uit te spreken, want hij heeft dikwijls door zijn vergevensgezindheid getoond dat de Russische rechtvaardigheid wist te vergeven.

De grootmeester van politie antwoordde niets, doch het was klaarblijkelijk, dat hij niet van halve maatregelen hield. Volgens hem, mocht niemand ooit meer het Oeral-gebergte overschrijden, die er eens door de gendarmen was overgezet. Onder de nieuwe regeering was het nu niet meer zoo, en de grootmeester van politie betreurde dit ten zeerste. Hoe! geene levenslange verbanning meer voor andere misdaden dan die gepleegd tegen het gemeene recht ! Hoe! die politieke ballingen kwamen van Tobolsk, van Jakoetsk en van Irkoetsk terug! Waarlijk de grootmeester der politie, aan de autocratische besluiten der ukazen gewend, kon die wijze van regeeren niet goedkeuren! Doch hij zweeg, totdat de czaar hem opnieuw ondervroeg.

De vragen lieten zich niet wachten.

„Is Ivan Ogareff," vroeg de czaar, „niet een tweede maal in Rusland teruggekeerd, na die reis in de Siberische provinciën, eene reis waarvan het ware doel onbekend is gebleven.

„Hij is er teruggekeerd."

„En, sedert dien terugkeer, heeft de politie zijn spoor verloren?

„Neen, Sire, want een veroordeelde wordt slechts wezenlijk gevaarlijk van den dag af dat hem genade geschonken is!

Het voorhoofd van den czaar fronste zich een oogenblik. Wellicht vreesde de grootmeester van politie te ver gegaan te zijn, — alhoewel zijne halsstarigheid in zijne denkbeelden ten mmste gelijk

Sluiten