Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stond met de grenzenlooze verknochtheid die hij voor zijn meester koesterde; doch de czaar, deze zijdelingsche verwijten aangaande zijne binnenlandsche politiek minachtende, vervolgde kortaf de reeks zijner vragen:

„Waar was Ivan Ogareff het laatst?"

,,In het gouvernement Perm.'"

„In welke stad?"

„In Perm zelf."

„Wat voerde hij daar uit?"

„Hij scheen daar niets uit te voeren, en zijn gedrag gaf niet de minste aanleiding tot verdenking."

„Stond hij niet onder het toezicht der hooge politie?"

„Neen, Sire "

„Wanneer heeft hij Perm verlaten?"-

„Omstreeks de maand Maart."

„Om waar naar toe te gaan?"

"„Dat is mij niet bekend "

„En sedert dit tijdstip weet men niet waar hij gebleven is?"

„Dat weet men niet."

„Nu, ik weet het!" antwoordde de czaar. „Naamlooze berichte'] die niet door de bureaux van politie gegaan zijn, zijn mij toegezonden, en volgens de feiten, die op het oogenblik aan gene zijde der grenzen plaats grijpen, heb ik alle reden te gelooven dat zij juist zijn!"

„Wil Uwe Majesteit hiermede zeggen," riep de grootmeester van politie uit, „dat Ivan Ogareff de hand heeft in den inval der Tartaren!"

„Ja, generaal, en ik zal u vertellen, hetgeen gij niet weet. Ivan Ogareff, na het gouvernement Perm verlaten te hebben, is het Oeral-gebergte overgetrokken. Hij is Siberië binnengedrongen, in de Kirgische steppen, en hij heeft beproefd de zwervende stammen in opstand te brengen. Hij is toen weer naar het zuiden getrokken, tot in het vrije Turkestan. Daar, in de Khanaten Bokhara, Khokhand, Koendoez, heeft hij hoofden gevonden die bereid waren hunne Tartaarsche horden in de Siberische provinciën te doen binnendringen en een algemeenen inval in het Russische rijk in Azië uit te lokken. De beweging is heimelijk op touw gezet, doch zij is als een bliksemstraal uitgebarsten, en op het 'oogenblik zijn de wegen en middelen van verkeer tusschen West- en Oost-Siberië afgesneden! Daarenboven wil Ivan Ogareff, dorstende naar wraak, een aanslag op het leven van mijn broeder doen!"

De czaar had zich al pratende opgewonden en liep met rassche schreden heen en weer. De grootmeester van politie antwoordde niets, doch hij zeide tot zich zeiven, dat, ten tijde toen de keizers van Rusland nooit gratie aan een banneling schonken, de plannen van Ivan Ogareff zich nooit zouden hebben verwezenlijkt.

Sluiten