Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de steppen, dikwijls moerassig, niet gemakkelijk begaanbaar cn verscheidene weken zouden er zeker noodig zijn om de Russische troepen in staat te stellen de Tartaarsche horden terug te slaan.

Omsk is het middelpunt der militaire organisatie in West-Siberië, die bestemd is de Kirgische bevolkingen in bedwang te houden. Daar zijn de grenzen, die deze ten deele onderworpen zwervende volken meer dan eens geschonden hebben, en aan het ministerie van oorlog had men alle reden te gelooven dat Omsk reeds zeer bedreigd werd. De linie der militaire koloniën, namelijk van die Kozakkenposten die van Omsk tot Semipalatinsk geëchelonneerd zijn, moest op verscheidene punten doorgebroken zijn. Nu was het te vreezen dat de „groote sultans" die over de Kirgische districten het bewind voeren, de heerschappij der Tartaren, — Muzelmannen gelijk zij, ■— vrijwillig aangenomen of er zich gedwongen aan onderworpen hadden, en dat bij den wrevel, door de dienstbaarheid te voorschijn geroepen, zich nog de haat zou voegen, veroorzaakt door de vijandige verhouding der Grieksche en Mahomedaansche godsdiensten.

Sedert lang, inderdaad, zochten de Tartaren van Turkestan en voornamelijk die van de Khanaten Bokhara, Khiva, Khokhand en Koendoez, de Kirgische horden aan de moskovische heerschappij te ontrukken, zoo door geweld als door overreding.

Eenige woorden slechts over deze Tartaren.

De Tartaren behooren meer in 't bijzonder tot twee afzonderlijke rassen, het Kaukasische ras en het M'ongoolsche ras.

Het Kaukasische ras, dat, zooals Abel de Rémusat gezegd heeft, als het schoonheidstype van het Europeesch ras beschouwd wordt, bestaat uit Turken en Perzen.

Het zuiver M'ongoolsche ras bevat de Mongolen, Mandsjoes en Tibetanen. De Tartaren, die toen het Russische rijk bedreigden, waren van Kaukasischen oorsprong en bewoonden meer in 't bijzonder Turkestan. Dit uitgestrekte land is in verschillende Staten verdeeld, die door Khans geregeerd worden; daar vandaan de benaming Khanaten. De voornaamste Khanaten zijn die van Bokhara, van Khokhand, van Koendoez enz.

Op dit tijdstip was het belangrijkste en geduchtste Khanaat dat van Bokhara. Rüsland had reeds verscheidene malen tegen zijne opperhoofden oorlog gevoerd, die uit een persoonlijk belang en om hen van juk te doen verwisselen, de. onafhankelijkheid der Kirgiezen gesteund hadden tegen de Moskovitische heerschappij. Het toenmalige opperhoofd Feofar-Khan drukte de voetstappen zijner voorgangers.

Dit Khanaat Bokhara strekt zich van het noorden naar het zuiden uit, tusschen den zeven en dertigsten en een en veertigsten graad noorderbreedte, en van het oosten naar het westen, tusschen de een en zestigste en zes en zestigste graden oosterlengte, over

Sluiten