Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stad, gevolgd door dien nasleep van een oostersch vorst, dien men zijne hofhouding zou kunnen noemen, zijne vrouwen en slavinnen, en zulks met de onbeschaamde driestheid van een nieuwerwetschen Gengis-Khan.

Waar bevond hij zich op dit oogenblik? Tot hoever waren zijne soldaten voortgerukt op het uur dat de tijding van den inval te Moskou aankwam? Op welk punt van Siberië hadden de Russische troepen moeten wijken? men kon het niet te weten komen. Het verkeer was afgebroken. Was de draad tusschen Kolivan en Tomsk door eenige veldontdekkers van het Tartaarsche leger vernield geworden of had de emir de provinciën van de Jeniseïsk bereikt? Was geheel westelijk Neder-Siberië in opstand? Strekte zich de opstand reeds tot de oostelijke gewesten uit? Men kon 't niet zeggen. De eenige werkzame kracht, die noch koude, noch warmte ducht, die noch door de gestrengheid van den winter, noch door de brandende hitte van den zomer kan tegengehouden worden, die met de snelheid van den bliksem vliegt, de electrische stroom namelijk, kon niet meer door de steppen heensnellen, en het was niet meer mogelijk den grootvorst, in Irkoetsk opgesloten, voor het gevaar te waarschuwen, waarmede het verraad van Ivan Ogareff hem bedreigde. Een koerier alleen kon den afgebroken stroom vervangen. Die man zou een zekeren tijd noodig hebben, om de vijf duizend twee honderd wersten (5.523 kilometer) af te leggen, die Moskou van Irkoetsk scheiden. Om door de gelederen der oproerlingen en der overweldigers heen te komen, moest hij, om zoo te zeggen, tegelijk een bovenmenschelijken moed en een bovenmenschelijk verstand ontwikkelen. Maar met een goed hoofd en een moedig hart komt men ver.

„Zal ik dat goede hoofd en dat moedige hart vinden?" vroeg de czaar zich zelf af.

III.

Michael Strogoff.

De deur van het keizerlijk vertrek ging weldra open, en de kamerdienaar diende generaal Kissoff aan.

„En die koerier?" vroeg de czaar driftig.

„Hij is daar, Sire," antwoordde generaal Kissoff.

„Gij hebt den geschikten man gevonden?"

„Ik durf voor hem instaan, Sire."

„Was hij van dienst op het paleis?"

„Ja, Sire."

Sluiten