Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Gij kent Siberië?"

„Ik ben een Siberiër."

„Gij zijt geboren?...."

„Te Omsk."

„Hebt gij bloedverwanten te Omsk?"

„Ja, Sire."

„Welke?"

' „Mijne oude moeder."

De czaar staakte een oogenblik de reeks zijner vragen. Vervolgens den brief toonende, dien hij in de hand hield:

„Ziehier een brief," zeide hij, „dien ik u gelast, u Michael Strogoff, eigenhandig den grootvorst ter hand te stellen, en aan niemand anders dan aan hem."

„Ik zal hem ter hand stellen, Sire."

„De grootvorst is te Irkoetsk."

„Ik zal naar Irkoetsk gaan."

„Maar gij zult een land moeten doortrekken, door oproerlingen in opstand gebracht, door Tartaren overmeesterd, die er belang bij zullen hebben dezen brief te onderscheppen."

„Ik zal het doortrekken."

„Gij moet u vooral wachten voer een verrader, Ivan Ogareff, dien ge wellicht op uw weg zult ontmoeten.

„Ik zal mij voor hem wachten."

„Gaat ge over Omsk?"

„Dat is in mijn weg, Sire."

„Indien ge uwe moeder gaat bezoeken, dan loopt ge gevaar van herkend te worden. Ge moet uwe moeder niet gaan bezoeken!

Michael Strogoff aarzelde een oogenblik.

„Ik zal haar niet bezoeken."

,,Zweer mij, dat niets zal vermogen u te doen bekennen, wie gij zijt, nog waar gij heengaat."

„Ik zweer het." . _ . .

„Michael Strogoff," hernam de czaar, terwijl hij den brief aan den jongen koerier overhandigde, „neem dan dezen brief, waarvan het behoud van geheel Siberië en misschien het leven van mijn broeder den grootvorst afhangt."

„Deze brief zal Zijne Keizerlijke Hoogheid den grootvorst overhandigd worden."

„Gij zult dus Irkoetsk bereiken, hoe dan ook?"

„Ik zal Irkoetsk bereiken of omkomen."

„Ik heb er belang bij dat gij leeft."

„Ik zal leven en slagen," antwoordde Michael Strogoff.

De czaar scheen voldaan te zijn over het eenvoudige en kalme vertrouwen, waarmede Michael Strogoff hem geantwoord had.

„Ga dan, Michael Strogoff," zeide hij, „ga voor God, voor Rusland, voor mijn broeder en voor mij!"

Sluiten