Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aanlegplaats te ontbijten, betaalde hij en verliet het logement.

Uit groote bezorgdheid begaf Michael Strogoff zich dadelijk naar de bureaux van de stoomschepen, en daar vergewiste hij zich dat de Kaukasus werkelijk op het bepaalde uur vertrok. Voor de eerste maal kwam bij hem de gedachte op, daar het jonge Lijflandsche meisje de route over Perm moest nemen, dat het zeer mogelijk zou kunnen zijn, dat het ook haar plan was plaats te nemen op de Kaukasus-, in welk geval Michael Strogoff er op rekenen kon met haar de reis te maken.

De bovenstad met haar Kremlin, waarvan de omtrek twee wersten lang is, en 't welk op dat van Moskou gelijkt, was toen zeer verlaten. De gouverneur woonde er zelfs niet meer. Maar, zoo doodsch de bovenstad was, zoo levendig was de benedenstad.

Nadat Michael Strogoff op eene schipbrug de Wolga was overgetrokken, bewaakt door Kozakken te paard, kwam hij op de plaats waar hij den vorigen avond in aanraking was geweest met een of ander zigeunerkamp. Het was even buiten de stad waar deze jaarmarkt "te Nijni-Novgorod gehouden werd, waarmede die van Leipzig zelfs niet kon wedijveren. Op eene groote vlakte, aan gene zijde van de Wolga gelegen, verhief zich het tijdelijk paleis van den Gouverneur-Generaal, die daar op hooger bevel moet verblijfhouden, gedurende den geheelen tijd van de jaarmarkt, die, dank de bestanddeelen waaruit zij is samengesteld, eene onophoudelijke bewaking noodzakelijk maakt.

Op deze vlakte stonden toen houten kramen, regelmatig op zoodanige wijze geplaatst, dat ei vrij breede lanen tusschen beide waren, om aan de menigte het rondloopen gemakkelijk te maken. Eene zekere verzameling dezer kramen van allerlei grootte en verschillenden vorm, maakte eene verschillende wijk uit, bestemd voor een bijzonderen tak van handel. Er waren: de wijk voor ijzerwaren, de wijk voor pelterijen, de wijk voor wol, de wijk voor hout, de wijk voor geweefde goederen, de wijk voor gedroogde visch, enz.

Eenige huizen waren zelfs vervaardigd uit bouwstoffen van de zonderlingste soort; sommige uit pakjes thee in den vorm van klinkers, andere met blikken steen uit gezouten vleesch bestaande, dat wil zeggen, uit de monsters der koopwaren, welke hunne eigenaars er aan de koopers sleten. Eene zonderlinge wijze om artikelen aan te bevelen, min of meer Amerikaansch.

In die lanen en gangen was, daar de zon reeds hoog boven den gezichteinder stond, omdat zij dien morgen voor vier uur was opgegaan, de toeloop van menschen bereids zeer aanzienlijk. Russen, Siberiërs, Duitschers, Kozakken, Turkomannen, Persen, Georgiërs, Grieken, Ottomannen, Hindoes, Chineezen, — een zonderling mengelmoes van Europeanen en Aziaten. praatten, twistten, redekavelden en handelden. Alles wat te koopen en te

Sluiten