Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tenten veel geweld maakten, dat begrijpt zich vanzelf, want die arme duivels hadden niets in handelsondernemingen te verliezen, maar de kooplieden aarzelden zich in te laten met de handelaars uit Middel-Azië, wier land verontrust werd door den inval der Tartaren. Ook was er nog op een ander verschijnsel te letten. In Rusland vertoont zich, bij elke gelegenheid, de militaire uniform. De soldaten mengen zich gaarne onder de menigte en juist te Nijni-Novgoro.d worden, gedurende de jaarmarkt, de agenten van politie bijgestaan door een groot aantal Kozakken, die, met de lans op den schouder, de orde bewaren in deze opeenhooping van drie honderd duizend vreemdelingen.

Evenwel waren dien dag de militairen, Kozakken of anderen, niet op de jaarmarkt aanwezig. Ongetwijfeld waren zij, in afwachting van een spoedig vertrek, in hunne kazernen geconsigneerd.

Maar hoewel zich geen soldaten vertoonden, was zulks niet het geval met de officieren. Sedert den vorigen dag ijlden adjudanten, uit het paleis van den gouverneur-generaal komende, in alle richtingen heen. Er was dus eene ongekende drukte, die alleen door den ernst der gebeurtenissen te verklaren was. De koeriers vermenigvuldigden zich op de groote wegen, hetzij naar den kant van Wladimir, hetzij naar den kant van het Oeral-gebergte. Onophoudelijk werden telegraphische dépêches tusschen Moskou en St. Petersburg gewisseld. De ligging van Nijni-Novgorod, niet ver van de Siberische grenzen, vorderde klaarblijkelijk ernstige voorzorgsmaatregelen. Men mocht niet vergeten, dat de stad in de XlVe eeuw tweemaal ingenomen was door de voorvaderen van die Tartaren, die de eerzucht van Feofar-Khan door de Kirgische steppen joeg.

Een hoog personage, die het niet minder druk had dan de gouverneur-generaal, was de politiemeester. Zijne inspecteurs en hij, belast met het handhaven der orde, het ontvangen der klachten, het waken voor de uitvoering der reglementen, waren niet stil. De bureaux der administratie, nacht en dag open, werden onophoudelijk bestormd, zoowel door de inwoners der stad als door de vreemdelingen, Europeanen of Aziaten.

Juist bevond Michael Strogoff zich op het middelplein, toen het gerucht zich verspreidde, dat de politiemeester per koerier ontboden was op het paleis van den gouverneur-generaal. Een gewichtige dépêche was, zeide men, uit Moskou aangekomen.

De politiemeester begaf zich naar het paleis van den gouverneur en aanstonds verspreidde zich, als door een, algemeen voorgevoel, het nieuws, dat een gewichtige, onvoorziene en buitengewone maatregel op til was.

Michael Strogoff luisterde naar hetgeen gezegd werd, ten einde er, zoo noodig, zijn voordeel mee te doen.

„Men zal de jaarmarkt sluiten," zeide de een.

Sluiten