Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Het regiment van Nijni-Novgorod heeft order gekregen om te vertrekken," antwoordde een ander.

„Men zegt dat de Tartaren Tomsk bedreigen!"

Daar is de politiemeester," schreeuwde men van alle kanten.

Plotseling was er een verward geschreeuw ontstaan, dat langzamerhand verminderde en waarop een volkomen stilzwijgen volgde. Een ieder voorspelde eene of andere gewichtige mededeeling van gouvernementswege.

De politiemeester verliet, voorafgegaan door zijne agenten, het paleis van den gouverneur-generaal. Een detachement Kozakken vergezelde hem en deed de menigte door stooten en duwen op zijde gaan.

De politiemeester verscheen op het middelplein, en een ieder kon zien dat hij eene dépêche in de hand hield.

Vervolgens maakte hij met luider stem het volgende bekend :

Besluit van het gouvernement van Nijni-Novgorod:

ie. Verbod aan elk Russisch onderdaan, de provincie, om welke reden ook, te verlaten.

2e. Bevel aan alle vreemdelingen van Aziatischen oorsprong om de provincie binnen vier en twintig uur te verlaten.

VI.

Broeder en zuster.

Hoewel deze maatregelen zeer noodlottig voor de bijzondere belangen waren, rechtvaardigden de omstandigheden ze volkomen.

„Verbod aan elk Russisch onderdaan om de provincie te verlaten." Was Ivan Ogareff nog in de provincie, dan werd hem belet om zich, althans niet zonder buitengewwoon veel moeielijkheden bij Feofar-Khan te voegen en zoodoende werd het Tartaarsche opperhoofd van een geducht luitenant beroofd.

„Bevel aan alle vreemdelingen van Aziatischen oorsprong om de provincie binnen vier en twintig uren te verlaten,'' dat was met één slag die handelaars verwijderen, die uit Midden-Azië gekomen waren, alsmede de bende Zigeuners, die min of meer verwantschap hebben met de Tartaarsche of Mongoolsche volksstammen, die de jaarmarkt daar vereenigd had. Zooveel hoofden, zooveel spionnen, en hunne uitzetting werd, ongetwijfeld, door den stand van zaken geboden.

Men kan zich licht de uitwerking voorstellen van die twee donderslagen, op de stad Nijni-Novgorod neerkomende, die noodzakelijk meer dan eenige andere stad in het oog gehouden en getroffen werd.

Sluiten