Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de agenten hulp te verleenen, doch zij behoefden niet tusschen beiden te komen, daar alles zonder weerstand afliep.

Op het bepaalde uur weergalmde het laatste gelui, de kabels werden gevierd; de groote raderen der stoomboot zetten zich in beweging, en de Kaukasus voer snel tusschen de beide steden door, waaruit Nijni-Novgorod bestond. Michael Strogoff en het jonge Lijflandsche meisje hadden plaats genomen aan boord van de Kaukasus, en wel zonder de minste moeite, dank zij het podaroshna, dat op naam van Nicolaas Korpanoff afgegeven, dezen koopman machtigde iemand op zijne reis door Siberië mede te nemen.

Beiden, op het achterschip gezeten, zagen de stad verdwijnen, die zoo zeer verontrust was door het besluit van den gouverneur.

Michael Strogoff had niets aan het jonge meisje gezegd. Hij had haar naar niets gevraagd. Hij wachtte totdat zij het goed vond te spreken. Zij was blijde die stad verlaten te hebben, alwaar zij, zonder de tusschenkomst van dien onyerwachten beschermer, gevangen zou gebleven zijn. Zij zeide niets-, maar haar blik bedankte voor haar.

De Wolga, de Rha der ouden, wordt als de- grootste rivier van Europa beschouwd, en haar loop is niet minder dan vier duizend wersten lang (4.300 kilometer). Hare wateren, vrij ongezond aan haar oorsprong, worden te Nijni-Novgorod gewijzigd door die van de Oka, eene snelle nevenrivier die uit de middelprovinciën van Rusland wegstroomt. Zij wordt bevaarbaar bij Rjef, eene stad in het gouvernement Twer.

De booten der vervoermaatschappij tusschen Perm en NijmNovgorod leggen vrij snel de drie honderd vijftig wersten af (373 kilometer) die deze stad van de stad Kazan scheiden. Het is waar, dat die stoombooten slechts de Wolga hebben af te varen, die door haar snellen stroom ongeveer twee mijlen aan hunne eigen snelheid toevoegt. Doch wanneer zij aan de samenvloeiing van de Kama, even beneden Kazan aankomen, zijn zij genoodzaakt deze laatste rivier tot Perm op te varen. Dus, alles wel gerekend, en hoewel hare machine zeer krachtig was, kon de Kaukasus niet meer dan zestien wersten per uur afleggen. Met een uur oponthoud te Kazan moest dus de reis van Nijni-Novgorod naar Perm ongeveer zestig a twee en zestig uren duren.

Deze stoomboot was overigens zeer goed ingericht en verdeeld in drie klassen. Michael Strogoff had er voor gezorgd twee hutten eerste klasse af te huren, zoodat zijne jonge reisgenoote zich in de hare kon afzonderen, zoo dikwijls als zij zulks goed vond.

De Kaukasus was opgepropt met passagiers van allerlei soort. Een zeker aantal Aziatische handelaars hadden het raadzaam geoordeeld Nijni-Novgorod onmiddellijk te verlaten. In de eerste klasse zag men Armeniërs, Joden, Chineezen, Turken, Hindoes en Tartaren. Al die kooplieden hadden in het ruim en op het dek

Sluiten