Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sleden aan, alvorens zich voor eenige maanden in de steppen te wagen.

Michael Strogoff had reeds zijn reisplan vastgesteld en het wachtte slechts op de uitvoering.

Er bestaat een vrij snelle brievenpostdienst over het Oeralgebergte, maar die dienst was door de omstandigheden van het oogenblik verstoord. En al ware dit het geval niet geweest, dan zou Michael Strogoff, die er spoedig wilde zijn, zonder van iemand af te hangen, toch niet van die gelegenheid gebruik gemaakt hebben. Hij wilde liever rijtuigen koopen en van pleisterplaats tot pleisterplaats rijden, den ijver der postiljons door navodko1) aanwakkerende.

Maar welk voertuig dan te nemen? Eene telega of eene tarentass?

De telega is een open wagen met vier wielen en alleen uit hout vervaardigd. Wielen, assen, bouten, bak, lemoen, de boomen in den omtrek hebben alles geleverd, en de verschillende deelen waaruit dit voertuig samengesteld is, worden door dikke touwen aan elkander bevestigd. Niets is eenvoudiger, niets is doelmatiger, maar niets ook gemakkelijker te herstellen, wanneer een of ander ongeval zich op reis voordoet. Er is geen gebrek aan denneboomen op de Russische grenzen en. de assen groeien natuurlijk in de wouden. Door middel van de telega heeft de buitengewone postdienst plaats. Voor dit voertuig zijn alle wegen goed. Men moet evenwel bekennen dat de touwen somtijds breken, en dat, terwijl het achterstel in een af anderen sneeuw- of modderpoel blijft steken, het voorstel op twee wielen aan de pleisterplaats aankomt.

Michael Strogoff zou nu wel genoodzaakt geweest zijn de telega te nemen, indien hij niet het geluk had gehad eene tarentass te vinden. Niet dat dit laatste voertuig volmaakt is, want de veeren ontbreken er even zoo goed aan als aan de telega, en het hout is er, bij gebrek aan ijzer, niet aan gespaard, maar de lange as, waarmede het voorzien is, geven het een zeker evenwicht op hobbelige en dikwijls zeer ongelijke wegen. Een slijkbord beveiligt de reizigers tegen de modder op den weg en eene groote leeren kap, die neergelaten kan worden, maakt het minder onaangenaam gedurende de groote hitte en de hevige onweersbuien van den zomer. De tarentass is overigens even zoo sterk, en evenzoo gemakkelijk te herstellen als de telega, en van den anderen kant laat dit voertuig zijn achterstel minder op de groote wegen achter.

Het was evenwel niet zonder moeite dat het Michael Strogoff gelukte eene tarentass op te sporen, en het was wel waarschijnlijk dat hij in de geheele stad Perm geene tweede zou gevonden hebben. Niettemin dong hij zeer af, enkel voor den vorm, om in zijne rol

') Fooiea.

Sluiten