Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vlakte. Geen stroomen meer waarvan men genoodzaakt is de waadbare plaatsen op te zoeken! Geen meren meer die men in een boot moet oversteken! Overal het harde ijs, de vrije, de zekere weg! Maar ten koste van welk lijden, Nadia! Zij alleen zouden het kunnen zeggen, die nooit teruggekomen zijn, en waarvan de sneeuwjacht spoedig de lijken bedekt heeft!"

•• „Gij zijt evenwel teruggekomen, broeder," zeide Nadia.

„Ja, maar ik ben een Siberiër, en reeds zeer jong, toen ik mijn vader op zijne jachten volgde, gewende ik mij aan dit harde leven. Maar toen gij mij zeidet, Nadia, dat de winter u niet zou tegengehouden hebben, dat gij alleen zoudt vertrokken zijn, gereed om tegen de verschrikkelijke guurheid van het Siberisch klimaat te worstelen, verbeeldde ik mij u reeds onder de sneeuw bedolven te zien!"

„Hoeveel maal zijt gij de steppen gedurende den winter doorgetrokken?" vroeg het jonge meisje.

„Driemaal, Nadia, wanneer ik naar Omsk ging."

„En wat gingt ge te Omsk doen?"

„Mijne moeder bezoekeo, die mij wachtte."

„En ik, ik ga naar Irkoetsk waar mijn vader mij verwacht. Ik ga hem de laatste Woorden van mijne moeder overbrengen! Dat wil zeggen, broeder, dat niets mij zou hebben kunnen beletten te yertrekken!" '

„Gij zijt een braaf kind, Nadia," antwoordde Michael Strogoff, ,,en God zelf zou u geleid hebben!"

Gedurende dien dag was de tarentass door de iemschiks, die elkander bij elke pleisterplaats opvolgden, snel vooruit gebracht. De arenden van het gebergte zouden hun naam niet onteerd hebben geacht door deze arenden van den grooten weg. De hooge prijs voor ieder paard betaald, de rijke fooien, bevalen de reizigers bijzonder aan. Misschien vonden de postmeesters 't zonderling, dat, na de uitvaardiging van het besluit, een jongeman en zijne zuster, klaarblijkelijk beide Russen, Siberië, dat voor elk ander gesloten was, vrij konden doortrekken, doch hunne papieren waren in orde, en zij hadden het recht om te passeeren. Ook snelde de tarentass met eene ongelooflijke snelheid de mijlpalen voorbij.

Overigens waren Michael Strogoff en Nadia niet de eenigen, die den weg van Perm naar Ekaterinenburg volgden. Bij de eerste pleisterplaatsen had de koeriei; van den czaar vernomen, dat hem een rijtuig voor was, doch, daar hem geen paarden ontbraken, dacht hij daarover niet verder na. Gedurende dien dag werd van de weinige halten, waar de tarentass verpoosde, gebruik gemaakt om zich te ververschen. De posthuizen zijn hiertoe zeer goed ingericht. Overigens is, bij gebrek aan pleisterplaats, het „huis van den Russischen boer niet minder gastvrij. De reiziger kan aan alle deuren aankloppen. Overal wordt hij goed ontvangen. De moe j ik komt

Sluiten