Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Neen."

„Hebt ge hem nooit gezien?"

„Nooit!"

„Wie denkt ge dat die man kan zijn?"

„Een voornaam heer, die zich weet te doen gehoorzamen!"

De blik van Michael Strogoff drong als een dolk in het hart van den Siberiër, maar de postmeester sloeg den blik niet neder.

„Gij veroorlooft je mij te beoordeelen!" riep Michael Strogoff uit.

, Ja," antwoordde de Siberiër, „want er zijn dingen die een eenvoudig koopman niet ontvangt zonder ze te geven!"

„De zweepslagen?"

„De zweepslagen, jong mensch! Ik ben oud en sterk genoeg om je dat te zeggen!" ..

Michael Strogoff naderde den postmeester en legde zijne beide krachtige handen op diens schouders.

Daarop zeide hij op een zonderling kalmen toon:

„Ga heen, vriend, ga heen! Anders zou ik je dooden!"

De postmeester begreep de zaak nu.

„Zoo bevalt hij mij beter," mompelde hij.

En hij verwijderde zich zonder verder een woord te spreken.

Den volgenden dag, 24 Juli, des morgens te acht uur, stond de tarentass voor, met drie sterke paarden bespannen. Michael Strogoff en Nadia namen er plaats in, en Ichem, dat voor beiden zulk eene verschrikkelijke herinnering zou blijven, wasweldra achter eene kromte van den weg verdwenen.

Aan de verschillende wisselplaatsen, waar hij dien dag ophield, kon Michael Strogoff zich overtuigen dat de berline hem op den weg naar Irkoetsk altijd vooruit bleef, en dat de reiziger even gehaast als hij, geen oogenblik verloor, om de steppe door te trekken.

Om vier uur in den namiddag moest bij het station Abatskaia, de rivier Ichim, een der voornaamste nevenrivieren van de Irtisch, overgetrokken worden. „ , .

Dit overtrekken ging wat moeilijker dan over de iobol. De stroom van de Ichim is op die plaats vrij sterk. Gedurende den winter zijn al die stroomen in de steppe, met eene ijskorst van verscheidene voeten bedekt, gemakkelijk begaanbaar, en de reiziger trekt ze ongemerkt over, want hunne bedding is aan geheel verdwenen onder het wittte laken, dat de uitgestrekte steppe gelijkelijk bedekt; maar in den zomer kan het overtrekken

soms zeër moeilijk zijn.

Inderdaad werden twee uren besteed aan den overtocht van de Ichem, — hetgeen Michael Strogoff verbitterde, te meer omdat de schippers hem omtrent den inval der Tartaren, verontrustende tijdingen mededeelden.

Ziehier wat men vertelde:

Eenige vooruitrukkende veldontdekkers van Feotar-Knan

Sluiten