Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eindelijk vertrok de tarentass, en maakte zooveel spoed dat zij, om drie uur in namiddag, tachtig wersten verder Koulatsinskoë bereikte. Een uur later bevond zij zich aan de boorden van de Irtisch, en nog slechts een twintigtal wersten van Omsk af.

De Irtisch is een dier breede stroomen van Siberië, die in het Altaïgebergte ontspringende, van het zuidoosten naar het noordwesten loopt en zich in de Obi werpt, na een weg afgelegd te hebben van bij de zevenduizend wersten.

Op dit tijdstip van het jaar stond de Irtisch buitengemeen hoog, en was het overtrekken van dien stroom vrij moeilijk. Een zwemmer, hoe bekwaam ook, zou hem niet hebben kunnen overzwemmen, en zelfs door middel van eene pont ging dc overtocht met gevaar gepaard. Doch die gevaren, zooals alle andere, konden Michael Strogoff en Nadia geen oogenblik weerhouden.

Intusschen gaf Michael Strogoff aan zijne jonge gezellin in overweging om eerst, alleen met de tarentass en de paarden, den stroom over te steken, want hij vreesde dat de pont het gewicht der vracht niet zou kunnen dragen. Hij zou dan Nadia komen afhalen, als hij paarden en rijtuig aan de overkant zou afgezet hebben.

Nadia weigerde, want dit zou een oponthoud van een uur veroorzaken, en zij wilde niet de oorzaak van deze vertraging zijn.

De inscheping had niet zonder moeite plaats, want de steile oevers waren ten deele overstroomd, en de pont kon niet dicht genoeg aanleggen.

Evenwel, na een half uur tobben, stonden de tarentass en de drie paarden op de pont. Michael Strogoff, Nadia en de iemschik gingen aan boord en men stak van wal. In de eerste oogenblikken ging alles goed. De beide schippers duwden met hunne lange boomen de pont behendig voort, doch hoe verder zij in het midden der rivier kwamen, hoe dieper de bedding werd en er bleef van de boomen slechts een eind ter lengte van een voet boven water, zoodat ze moeilijk te hanteeren waren en het werk weinig vrucht opleverde.

Michael Strogoff en Nadia achter in de pont gezeten, en steeds eenig oponthoud vreezende, zagen met zekere ongerustheid het werken der schippers aan.

„Pas op!" riep een van hen zijn makkers toe.

Deze kreet werd veroorzaakt door de veranderde richting die de pont met eene buitengemeene snelheid had genomen. Zij werd door den stroom medegevoerd. De schippers trachtten door het goed hanteeren hunner boomen en door buitengewone krachtsinspanning, in eene schuine richting den rechteroever van den stroom te bereiken, doch, naar alle berekening, op minstens vijf a zes wersten beneden de hoogte waar zij van wal gestoken waren. Terwijl zij aldus alle pogingen in het werk stelden en zij met eene snelheid van twee wersten per uur in het midden van den stroom voortgedreven werden, stond Michael Strogoff op en bemerkte hij stroomopwaarts

Sluiten