Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XIV.

Moeder en Zoon.

Omsk is de hoofdstad en het verblijf van den gouverneur-generaal van westelijk Siberië. Zij is evenwel niet de belangrijkste stad van dit eerste gedeelte van Aziatisch-Rusland. Tomsk is meer bevolkt en aanzienlijker.

Omsk bestaat eigenlijk uit twee gedeelten. Het eene gedeelte is het verblijf van het bewind en der rijksambtenaren, het andere wordt bewoond door de Siberische kooplieden, alhoewel het toch niet zeer handeldrijvend is.

Deze stad bevat twaalf a dertien duizend inwoners, en wordt door aarden borstweringen verdedigd die haar zeer onvoldoende beschermen.. Het kostte dus den Tartaren weinig moeite zich, na eene berenning van eenige dagen, stormenderhand van de stad meester te maken.

De bezetting had zich, na eene dappere verdediging, naar het hooge gedeelte der stad teruggetrokken, en zich daar met den gouverneur-generaal en zijne officieren verschanst, zonder evenwel veel hoop te koesteren van bijtijds ontzet te zullen worden, want de Tartaren kregen eiken dag versterkingen, en wat erger was, zij werden'aangevoerd door een officier, — een landverrader — maar een man van groote verdienste en van eene beproefde onverschrokkenheid.

Deze officier was de kolonel Ivan Ogareff. Ivan Ogareff was een bekwaam militair. Daar er in hem een weinig Mongoolsch bloed zat van moederszijde, die van Aziatischen oorsprong was, was hij listig, hield hij er van hinderlagen uit te denken, en niets kon hem beletten om een of ander geheim te weten te komen. Bedrieglijk en wreed van natuur, nam hij tot de laagste vermommingen zijne toevlucht, en Feofar-Khan had in hem een waardigen helper in dezen woesten oorlog gevonden.

Toen Michael Strogoff nu aan de boorden van de Irtisch aankwam, had Ivan Ogareff zich reeds van Omsk meester gemaakt, en zette hij met kracht het beleg van het hooge gedeelte der stad voort, daar hij zich zoo snel mogelijk naar Tomsk wilde begeven, alwaar zich de hoofdmacht van het Tartaarsche leger had saamgetrokken.

Tomsk was inderdaad sedert eenige dagen door Feofar-Khan ingenomen, en vandaar moesten de overweldigers, reeds meester van Middel-Siberië, naar Irkoetsk voortrukken.

Irkoetsk was het eenige en wezenlijke doel van Ivan Ogareff.

Het plan van dien verrader was om, onder een valschen naam,

Sluiten