Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat het eerlijk toeging. Hij wilde dan ook de beambte noodzaken om den voorrang aan zijn bericht te geven

„Mijnheer is in zijn recht," antwoordde de beambte bedaard terwijl Inj 0p Harry Blount wees en deze vriendelijk toelachte En

!e ® v°T/ meVl6t 0er^te V6rS Van de heiliSe schrift getrouw aan cle Daily 1 elegraph overteseinen.

Terwijl hij bezig was, ging Harry Blount bedaard naar het venster en sloeg hij, met het lorgnet voor de oogen, gade wat er in

fe vullen Van an voorvleI' teneinde zijne berichten aan

Eenige oogenblikken daarna hernam hij zijne plaats voor het raampje en voegde aan zijn telegram het volgende toe:

, ,Twee kerken m brand. De brand schijnt aan den rechterkant afgrond™611' aarde was woest en lediS', de duisternis bedekt den

De handen van Alcide Jolivet jeukten van begeerten om den eerwaardigen correspondent van de Daily Telegraph te wurgen Hij sprak nog eens tot den beambte, die altijd, onbeweeglijk hem eenvoudig antwoordde: 5 J

per wooÏd"F ^ ^ re°ht' in Zijn r6Cht'' ' ' teg6n tien k°Peken En hij seinde het volgende bericht, dat Harry Blount hem overgaf„Russische vluchtelingen ontsnappen uit de stad. En God zeidedaar zij licht, en het werd licht!.. . ."

Alcide Jolivet was letterlijk razend van woede. Harry Blount was naar het raam teruggekeerd, maar dezen keer, door het schouwspel dat zich aan zijne blikken vertoonde, waarschijnlijk afgetrokken, bleef hij te lang kijken. Toen de beambte dan ook klaar was

Altvi T °.versemen van het derde vers uit den Bijbel, plaatste Alcide Jolivet zich heel stil aan het raampje, en na evenals zijn collega hoogst bedaard een aanzienlijk stapeltje roebels op de

CbSd?'U: hebben' ^ Wi "j" tde6r°m ov"' dat *

Madeleinc Jolivet.

io, Faubourg Montmarlrc, Paris kolman, gouvernement Omsk, Siberië, (> Augustus. Ie vluchtelingen ontsnappen uit de stad. Russen geslagen. Hardnekkige vervolging door de Tartaarsche ruiterij

En toen Harry Blount terugkwam, hoorde hij Alcide [olivet die zijn telegram eindigde, al spottend neuriën:

In Parijs,

In het grijs Loopt daar een klein vet manneke

Een wandelend koffiekanneke

Het ongepast vindende om, zooals zijn collega, het gewijde met het ongewijde dooreen te mengen, antwoordde Alcide Jolivet op

Sluiten