Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den emir die hem naderde en hem een kus gaf. Deze kus had een groote beteekenis. Hij maakte Ivan Ogareff voorzitter van den raad en plaatste hem tijdelijk boven den khodja. Zich vervolgens tot Ivan Ogareff wendende, zeide Feofar:

„Ik heb u niet te ondervragen; spreek Ivan. Allen zijn gereed om u aan te hooren."

„Takhsir," ]) antwoordde Ivan Ogareff, „ziehier wat ik u heb mede te deelen."

Ivan Ogareff sprak in het Tartaarsch en gaf aan zijne woorden dat hoogdravende, waardoor zich de taal der oosterlingen onderscheidt.

„Takhsir, het is de tijd niet om dien met nuttelooze woorden te verspillen. Wat ik aan het hoofd uwer troepen gedaan heb, is u bekend. De liniën van de Ichim en van de Irtisch zijn op het oogenblik in onze macht, en de Turkomansche ruiters kunnen hunne paarden laten baden in de wateren dier stroomen die nu Tartaarsch zijn geworden. De Kirgiesche horden zijn op de stem van Feofar-Khan opgestaan, en de Siberische groote weg is in uw bezit, van Ichem tot Tomsk. Gij kunt dus uwe strijdbenden richten zoowel naar het oosten waar de zon opkomt, als naar het westen waar zij ondergaat."

„En welke raadgeving boezemt uwe trouw aan de Tartaarsche zaak u hieromtrent in?" vroeg de emir na een oogenblik stilzwijgen.

„Mijn raad," antwoordde Ivan Ogareff levendig ,,,is, om de zon tegemoet te marcheeren, het gras der oostelijke steppen door de paarden der Turkomannen te laten verslinden! Irkoetsk, de hoofdstad der oostelijke provinciën, in te nemen, en met haar den gijzelaar, die eene geheele landstreek waard is. Bij gebrek van den czaar, moet zijn broeder de grootvorst in uwe handen vallen."

Dat was het groote doel, dat Ivan Ogareff najoeg. Hem hoorende spreken, zou men hem gehouden hebben voor een dier wreede afstammelingen van Stepan-Razine, de vermaarde roover, die in de XVIIIe eeuw Zuid-Rusland verwoestte. Zich van den grootvorst meester te maken, hem onmeedoogertd te treffen, dit ware eene volkomen voldoening voor zijn haat! Bovendien zou de verovering van Irkoetsk geheel oostelijk Siberië terstond onder de Tartaarsche heerschappij brengen.

„Zoo zal het geschieden," antwoordde Feofar.

„Wat zijn uwe bevelen, Takhsir?"

„Van daag nog, zal ons hoofdkwartier naar Tomsk verplaatst worden."

Ivan Ogareff maakte eene buiging, en verwijderde zich, gevolgd door den hoesch-bégui, om de bevelen van den emir ten uitvoer te brengen.

Op het oogenblik dat hij te paard zou stijgen, om zich naar de

') Deze naam wordt aan de sultans van Boukhaa gegeven, en beteekent zooveel als Sire.

Sluiten