Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Na vervolgens bevel te hebben gegeven om Michael Strogoff zwaar geboeid met de overige gevangenen naar Tomsk over te brengen, nam hij het bevel over de te Zabediero gelegerde troepen, en onder het oorverdoovend gedruisch der trommen en trompetten trok hij op naar de stad, waar de emir hem wachtte.

XIX.

De zegevierende intocht.

Tomsk, in 1604 gesticht, bijna in het hart der Siberische provinciën, is eene der voornaamste steden van Aziatisch-Rusland. Tobolsk en Irkoetsk hebben deze stad ten hunnen koste allengs grooter zien worden.

En, evenwel is Tomsk niet de hoofdstad van die belangrijke provincie. Het is te Omsk, dat de gouverneur-generaal der provincie en de andere rijksbeambten hun verblijf houden. Maar Tomsk is de aanzienlijkste stad van dat grondgebied dat aan het Altaï-gebergte grenst. Op de helling van dit gebergte tot in de vallei van de Tom vindt men platina, goud, zilver, koper en goudglanzig lood. De landstreek is zeer rijk, en ook de stad, die te midden van zeer winstgevende exploitatiën gelegen is en die, wat weelde betreft, met de grootste steden in Europa kan wedijveren. Het is eene stad van millionairs, door het breekijzer en het houweel rijk geworden, en zoo zij al niet de eer heeft tot residentie van den vertegenwoordiger van den czaar te strekken, kan zij zich hierover troosten, omdat zij onder de voornaamsten harer inwoners het hoofd der kooplieden van de stad telt, de voornaamste concessionaris der mijnen van het keizerlijk gouvernement.

Het was nu te Tomsk dat de emir zijne zegevierende troepen zou ontvangen. Een luisterrijk feest zou ter hunner eer gegeven worden. Tot het houden dezer plechtigheid was de keus gevallen op eene uitgestrekte vlakte op den heuvel die de stad en de talrijke kronkelingen van den Tom beheerscht.

Te vier uur deed de emir zijne intrede op de bergvlakte, te midden van het geschal der trompetten en het gebulder van het geschut.

Feofar bereed zijn geliefkoosd paard, dat op zijn kop eene pluim met diamanten bezet, droeg. Hij was in krijgsgewaad en vergezeld van een talrijken staf.

Ivan Ogareff liet zich niet wachten; een schetterend trompetgeschal kondigde zijne aankomst aan. Hij — reeds bekend als de Litteekendrager — droeg de Tartaarsche officiers-uniform en kwam te paard voor de tent van den emir, Hij was vergezeld van een ge-

Sluiten