Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

woestenij, waarin het riviertje verdween. Geen boom, geen heuveltje stak boven de uitgestrekte vlakte uit, die weder een aanvang der Siberische steppe was. Geen zuchtje zweefde er door den dampkring, die zoo stil was dat het minste geluid zich op onbepaalden afstand zou hebben voortgeplant.

Plotseling stonden Michael Strogoff en Xadia stil, alsof hunne voeten in eene spleet van den grond beklemd waren geraakt.

Er had zich een geblaf door de steppe laten hooren.

,.Hebt gij 't gehoord?" zeide Xadia.

Daarop volgde een akelige kreet, een wanhoopskreet als het laatste hulpgeschrei van een menschelijk wezen dat den dood nabij is.

„Nikolaas! Nikolaas!" riep het meisje uit, als door een somber voorgevoel gedreven.

Michael Strogoff, die luisterde, schudde het hoofd.

„Kom, Michael, kom!" zeide Xadia.

En zij, die zooeven zich nauwelijks kon voortslepen, herkreeg nu plotseling hare krachten, onder den invloed eener hevige opgewondenheid.

„Zijn wij van den weg af?" zeide Michael, die bemerkte dat hij den muilen weg niet meer betrad, maar het korte gras onder zijne voeten had.

„Ja het moet! " antwoordde Xadia. „Daar rechts is de

kreet vandaan gekomen!"

Eenige minuten later waren beiden geene halve werst meer van de rivier verwijderd.

Andermaal werd geblaf gehoord en hoewel het zwakker klonk, was het niettemin dichterbij. Xadia stond stil.

„Ja," zeide Michael. „Het is Serko die blaft! Hij is zijn meester gevolgd."

„Xikolaas," schreeuwde het meisje.

Op haar geroep volgde geen antwoord.

Slechts vlogen eenige roofvogels op, die in het luchtruim verdwenen.

Michael Strogoff luisterde met inspanning. Xadia beschouwde de vlakte met lichtende strepen overdekt en die als een spiegel glinsterde, maar zij zag niets.

En, toch werd er eene stem hoorbaar die nu, op een klagenden toon, stamelde: Michael "

Daarop sprong een geheel met bloed overdekte hond op Xadia los! Het was Serko!.

Xikolaas kon niet ver weg zijn! Xiemand anders dan hij had den naam van Michael kunnen stamelen! Waar was hij? Xadia bezat zelfs geene kracht meer om hem te roepen.

Michael Strogoff zocht, over den grond kruipende, met zijne handen. Plotseling blafte Serko opnieuw en snelde hij op een reusachtigen vogel toe, die langs den grond streek..

Sluiten