Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Inderdaad was het de voorhoede van den emir, die snel op den weg naar Irkoetsk voorbij reed.

„Toch zullen zij mij niet beletten hem te begraven!" zeide Michael Strogoff.

En hij zette zijn arbeid voort.

Weldra werd het lichaam van Nikolaas, met de armen over de borst gekruist, in het graf nedergelegd. Michael Strogoff en Nadia deden op de knieën liggende, het laatste gebed voor het arme, goedhartige wezen, dat zijne gehechtheid aan hen met zijn leven betaald had.

,,En nu," zeide Michael Strogoff, terwijl hij de aarde er weder over wierp, „zullen de wolven der steppe hem niet verslinden."

Daarna hief hij de hand dreigend naar de voorbijgaande ruiters op.

„Op weg, Nadia!" zeide hij.

Michael Strogoff kon den weg ,nu door de Tartaren ingenomen, niet meer volgen. Hij moest dwars door de steppe gaan en Irkoetsk omtrekken. Over den overtocht der Dinka behoefde hij zich niet meer te bekommeren.

Nadia kon zich niet verder voortslepen, maar zij kon voor hem ■ zien. Hij nam haar in zijne armen en trok het zuidwesten der provincie in.

Hij had nog meer dan tweehonderd wersten te doorloopen. Hoe legde hij ze af? Hoe kwam het dat hij onder zooveel vermoeienis niet bezweek? Hoe kwam hij onderweg aan voedsel?' Door welke bovenmenschelijke wilskracht kwam hij over de eerste hellingen van het Saïans-gebergte? Noch Nadia, noch hij hadden opdie vragen antwoord kunnen geven.

En nochtans lag twaalf dagen later, 's avonds zes uur, een onmetelijk waterbekken aan de voeten van Michael Strogoff.

Het was het meer Baïkal.

XXVII.

Baïkal en Angara.

Het meer Baïkal ligt zeventienhonderd voet boven het oppervlak der zee. Het is bijna negenhonderd wersten lang en honderd breed. Zijne diepte is niet bekend. Mevrouw Bourboullon verhaalt dat het, naar het zeggen der schippers, „Mevrouw Zee" wil genoemd worden. Indien men 't „Mijnheer Meer" noemt wordt het dadelijk onstuimig. Intusschen wil de legende dat er nimmer een Rus in verdronken is.

Dit onmetelijk zoetwater-bekken, door meer dan driehonderd rivieren gevoed, wordt door een prachtigen ring van vulkanische

Sluiten